Hitta på sidan

Hållbar vattenresursförvaltning

Vatten är en strategisk resurs för samhällets utveckling och behövs för våra ekosystems funktion, energiproduktion, gröna näringar och industri och hushåll. Vattenbrist och översvämningar förväntas öka beroende på klimatförändringar och samhällsutvecklingen. För att stärka ett helhetsperspektiv i förvaltningen av vattenresurser har Havs- och vattenmyndigheten genomfört ett arbete där vi tydligare lyfter in användningen av våra vattenresurser och dess kvalitet samt understryker vikten av att arbeta avrinningsområdesvis.

I Sverige har vi under lång tid arbetat med att förbättra vattenkvaliteten. Samtidigt utsätts betydande områden i Sverige för ökande grad av perioder med torka eller översvämningar. Det saknas en samlad förvaltning av tillgängliga vattenresurser på lokal, regional såväl som nationell nivå i Sverige. Det har särskilt uppmärksammats under de varma och torra åren 2016-2018 i framförallt sydöstra Sverige. Vattenbrist har uppstått under vissa perioder i olika områden. Det har inneburit att vattnet inte räckt till för samhällets alla olika behov. En god tillgång till vattenresurser av hög kvalitet är väsentligt för hela Sveriges utveckling.

Läs rapporten om: En hållbar vattenresursförvaltning Pdf, 4.4 MB.

Säkra vattenkvalitet och tillgång på vatten

För att skydda och förbättra alla vatten inom EU beslutades år 2000 om ett ramdirektiv för vatten, även kallat Vattendirektivet. Direktivet har många syften bland annat att främja en hållbar vattenanvändning, förbättra vattenkvalitén och bidra till att mildra effekter av översvämning och torka.

Dagens arbete med vattenförvaltningen i Sverige har inte fångat upp alla syften med direktivet utan det har varit ett stort fokus på vattenkvalitet och skydd av dricksvatten och inte samhällets samlade behov av vatten.

Målet är att utveckla ett ramverk

Målsättning med hållbar vattenresursförvaltning är att utveckla ramverket för vattenresursförvaltning för att säkerställa samhällets samlade vattenbehov och minska riskerna vid torka och översvämning. Ramverket utgörs av ansvariga myndigheter, verksamhetsutövare, allmänhet, regelverk, kunskapsunderlag, arbets- och samverkansformer ed mera. Mycket finns på plats men arbetet behöver effektiviseras, utvecklas och förbättras, annat kan troligen också behöva tillkomma.

Syftet är att:

  • Förstärka planering och hantering av vattenresursen på avrinningsområdesnivå för att trygga tillgång till vatten och minska riskerna med för mycket respektive för lite vatten med hänsyn tagen till klimatförändringen och andra samhällsförändringar..
  • Etablera effektiva arbetsformer för att ur ett samhällsperspektiv utveckla rimliga avvägningar och prioriteringar.
  • Utveckla tillämpning av dagens lagstiftning och vid behov föreslå ny lagstiftning andra styrmedel för att främja en hållbar vattenresursanvändning.
  • Utveckla kunskapsunderlag för en hållbar vattenresursförvaltning.

Sveriges vattenresurser

Sveriges vattenresurser är ett samarbete med SMHI, SGU och SCB. Syftet är att ta fram ett underlag för att få en helhetsbild av vattenresursfrågan som omfattar tillgången till vatten såväl som nuvarande och framtida vattenbehov, fördelat på olika avrinningsområden och användare (näringsliv, jordbruk, hushåll, vattenkraft).

  • Vilka vattenresurser finns? Uttagsmöjlighet, kvalitet och tillgänglighet
  • I vilken grad används vattenresurserna till olika användare?
  • Finns det risk för vattenbrist?
  • Finns det risk för konflikt mellan olika användare och vattenmiljön?
  • Risk för översvämning?

Sveriges vattenresurser ska kunna stödja planering och avvägningar, nationellt och regionalt, och bidra till att identifiera lämpliga geografiska områden för samordning.

Samhällsekonomisk analys

Vi försöker också granska samhällsekonomiska aspekter och vad som styr användandet av vatten. För vilka ekosystemtjänster är vattenkvantitet av stor betydelse. Hur påverkar olika styrmedel aktörers vattenuttag och de ekosystemtjänster som är beroende av en viss vattenkvantitet.

Dialog med myndigheter, kommuner, universitet och vattenanvändare

Som en del i arbetet har vi initierat en dialog med representanter från nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet, intresseorganisationer och verksamhetsutövare. Inom dialogen har vi hållit ett antal möten med olika inriktning.

Dokumentationen från dialogerna

Resultatet av arbetet och dialogerna kommer att bli en strategisk och analytisk rapport som visar på vägen framåt i form av ett utvecklat förvaltningsramverk i Sverige för en hållbar vattenresursförvaltning och ökad samhällsnytta. Analysen kommer att kunna vägleda dagens samverkan och peka på frågor som kan behöva tas vidare i form av ny lagstiftning.

Film från seminarium om hållbar vattenresursförvaltning

Under Almedalsveckan 2019 höll HaV ett seminarium på temat Vattenbrist och torka – vi behöver hållbar vattenresursförvaltning.

Omslagsbild för YouTube-video
Publicerad: 2020-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion