Hitta på sidan

Hållbar vattenresursförvaltning

Vatten är en strategisk resurs för samhällets utveckling och behövs för våra ekosystems funktion, energiproduktion, gröna näringar och industri och hushåll. För att stärka ett helhetsperspektiv i förvaltningen av Sveriges vattenresurser och vattenanvändning vill HaV understryka vikten av att planera och förvalta vattenresurserna avrinningsområdesvis.

I Sverige har vi under lång tid arbetat med att förbättra vattenkvaliteten medan frågor om tillgång och kvantitet varit av mindre intresse. På senare tid drabbas många områden i Sverige av perioder med torka eller översvämningar. Det blev särskilt tydligt under de varma och torra åren 2016-2018 i framförallt sydöstra Sverige. Även sommaren 2022 har det uppstått vattenbrist i olika områden. Vattnet räcker inte till för samhällets alla olika behov.

En strategi för förvaltning av vattenresursen

Havs- och vattenmyndigheten tog fram en strategi för en hållbar vattenresursförvaltning under 2022. Strategin ska säkerställa samhällets och naturens samlade vattenbehov och minska riskerna vid torka och översvämning. Ambitionen har varit att visa på utvecklingsbehov inom olika områden.

Dialog med myndigheter, kommuner, universitet och vattenanvändare

En viktig del i arbetet med strategin är dialoger med representanter från nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet, intresseorganisationer och verksamhetsutövare.

Dokumentationen från dialogerna

Sveriges vattenresurser

Ett underlag till förslaget till strategi är en analys av Sveriges vattenresurser ur olika perspektiv. Vi har identifierat hinder och möjligheter inom befintlig styrning, reglering, organisering och arbetssätt. Resultaten från analysen och dialogen har publicerats i en rapport som ger en samlad bild av Sveriges sötvattenresurser, dess nyttjande och lagstiftning.

I rapporten lämnar myndigheten tolv rekommendationer som utgör ett förslag till strategi för att utveckla vattenförvaltningen. Rekommendationerna visar på behovet av att lyfta vattenfrågan till att bli en central samhällsfråga som behöver tydligare styrning, samordning, samverkan, långsiktighet, effektiv vattenanvändning och hållbara lösningar som omfattar blågrön infrastruktur och naturbaserade lösningar för samhällets klimatanpassning.

Läs rapporten: En hållbar vattenresursförvaltning Pdf, 4.4 MB.

In English: Sustainable water resource management

Seminarium om hållbar vattenresursförvaltning

Under Almedalsveckan 2022 höll HaV ett seminarium på temat Vatten - En strategisk resurs för samhälle och ekosystem.

Publicerad: 2020-06-30
Uppdaterad: 2023-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion