Vattenförvaltning och arbetet inom EU

Inom EU finns flera arbetsgrupper och kommittéer kring ramdirektivet för vatten som ska se till att vattenförvaltningsarbetet går åt rätt håll. Sverige deltar i flertalet av dem.

EU:s ramdirektiv för vatten är ett omfattande regelverk som avser grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten i hela Europa. Behovet av att harmonisera genomförandet inom EU är stort, bland annat för många vattenområden delas mellan medlemsländerna.

En gemensam strategi ska föra arbetet framåt

Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater har tagit initiativ till samarbete kring en gemensam strategi för direktivets genomförande, Common Implementation Strategy (CIS). Genomförandearbetet har pågått sedan 2001 och baseras på konsensusbeslut.

Förutom medlemsstaterna är EES-stater, kandidatländer, branschorganisationer och andra intresseorganisationer inbjudna att delta i arbetet. Sverige deltar i flera arbetsgrupper.

Havs- och vattenmyndigheten samordnar Sveriges arbete inom EU:s gemensamma genom­förandestrategi, CIS.

Målen för CIS arbetsprogram för 2019-2021 är att:

 1. Förbättra genomförandet av vattendirektivet och samordning med genomförandet av andra vattenrelaterade direktiv och underlätta genomförandet av den första cykeln för översvämningsdirektivet.
 2. Öka integrationen av vatten och andra miljö-och sektors mål, särskilt natur, jordbruk, transport, energi, katastrof och riskförebyggande, forskning och regional utveckling.
 3. Ytterligare vägledning alternativt uppdatering av vägledning i vissa frågor.

CIRCABC är EU-kommissionens digitala system för informationsutbyte.

Europiska kommissionen tillhandahåller ett digitalt system för informationsutbyte och dokumenthantering som kallas CIRCABC.

Där ligger arbetsmaterial och beslutade dokument som tagits fram av olika arbetsgrupper och där hittar du färdiga vägledningsdokument, rapporter och annan information.

Gå till CIRCABC och biblioteket för vattendirektivet

Ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen

Så deltar Sverige i CIS-arbetet

HaV samordnar sedan 1 juli 2011 Sveriges arbete inom EU:s gemensamma genomförandestrategi, Common Implementation Strategy (CIS).

Arbetet sker i samarbete med flera andra myndigheter. Deltagarna i olika arbetsgrupper kring ramdirektivet för vatten kommer från HaV och andra myndigheter.

Arbetet skapar förutsättningar för att genomförandet av direktivet i Sverige bidrar till en bättre vattenmiljö samt harmoniseras med genomförandet i övriga medlemsstater.

Schematisk skiss över vad olika organisationer och instanser ansvarar för inom vattenförvaltningen.

Ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen

Vattendirektörerna

Gruppen träffas under två dagar två gånger om året, i juni respektive i slutet av november. Mötet är informellt, men besluten som fattas har stor inverkan på arbetet i underliggande grupper och i respektive medlemsland. Miljödepartementet representerar Sverige på vattendirektörernas möten.

Prep-SCG

Gruppen förbereder agenda för SCG möten och säkerställer att arbete koordineras mellan CIS-grupperna. Gruppen består av ledarna för arbetsgrupperna.

Strategic Co-ordination Group, SCG

Gruppen följer upp arbetsprogrammet genom att följa upp verksamheten i CIS-arbetsgrupperna och bereder frågor inför vattendirektörsmöten. SCG ansvarar för att informationen flödar från EU-nivån till nationell och regional nivå och tillbaks inklusive för användning och förståelse för ”verktyg” som redan tagits fram i CIS-arbetet.

Gruppen består av representanter från alla medlemsländer, EES-stater och intresseorganisationer. Representanter från HaV och MSB deltar i arbetet.

Kontaktpersoner på HaV

Anneli Harlén

Ad-hoc Task Group (ATG) on Hydromorphology, kontaktperson på HaV - Katarina Vartia

Artikel 21 kommittén

Direktivets artikel 21 föreskriver ett mer formellt samarbete och beslutsförfarande för vissa uppgifter, där kommissionen biträds av en kommitté bestående av EU:s medlemsstater. Bindande kommissions beslut och ändringar i ramdirektivet måste först godkännas av kommittén. Besluten bereds i SCG.

Kontaktperson på HaV för arbetsgrupp ECOSTAT

Anneli Harlén

Arbetsgrupp, ECOSTAT

ECOSTAT hanterar frågor om ekologisk status och potential.

Representanter från HaV deltar i arbetet.

Kontaktpersoner på HaV för arbetsgrupp Groundwater och arbetsgrupp Chemicals

Ekologisk status - Jonas Svensson
Ekologisk potential och fysisk påverkan - Katarina Vartia

Arbetsgrupp, Groundwater

Aktuella frågor är revidering av annex i grundvattendirektivet och framtagande av rekommendation för grundvattenberoende akvatiska ekosystem.

Representanter från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) deltar i arbetet.

Arbetsgrupp, Chemicals

Gruppen jobbar med frågor som är relaterade till övervakning av miljögifter inom både vattendirektivet och havsmiljödirektivet. Huvudansvaret ligger hos Natuvårdsverket.

Kontaktperson på HaV för arbetsgrupp Data Information and Sharing

Niklas Hansson

Arbetsgrupp, Data Information and Sharing

Gruppen utarbetar bland annat riktlinjer för rapporteringen av vattendirektivet 2000/60/EG samt utvecklar och förbättrar den elektroniska rapporteringen.

På längre sikt kommer riktlinjerna att harmoniseras med rapporteringen för andra direktiv inom vattenområdet. Representanter från HaV deltar i arbetet.

Kontaktperson på HaV för arbetsgrupp Översvämning (WG F)

Katarina Vartia

Arbetsgrupp, Översvämning (WG F)

Syftet med denna arbetsgrupp är att tillhandahålla en plattform för informationsutbyte och för att stödja genomförandet av översvämningsdirektivet, bland annat bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) deltar i arbetet.

Möteskalender för CIS-arbete 2020

Kalender

Month

Date

Meeting

Location

January

15-16

WG Chemicals

CCAB, Room 2A, Brussels

February

21

SCG & Art 21

CCAB, Room 1A, Brussels

March

11 (pm) -12

WG Ecostat

CANCELLED

Paris, FR


17

WG Chemicals

WEBEX MEETING

CCAB, Room 2D, Brussels


24 (14:00)-
25 (13:00)

WG DIS

CANCELLED

CCAB, Room 0C, Brussels


25

ATG Economics

WEBEX MEETING

BU-5, Room 0C, Brussels

April

1-3

WG Floods

POSTPONED

The Hague, NL


22-23

WG Groundwater

CANCELLED

Zagreb, Croatia

May

13-14

SCG & Art 21

POSTPONED

tbc

June

11

ATG Water Reuse

Brussels


15-16

Water & Marine Directors meeting

Zagreb, Croatia


23-24

SCG & Art 21

tbc

September

30 sep - 1 okt

WG Groundwater

(TBC)

Germany

October

6-7

ATG Water Reuse

tbc


6-7

WG DIS

tbc


12-13

WG Ecostat

tbc


20-21

WG Chemicals

tbc


27 (am) – 30 (noon)

WG Floods

The Hague, NL

November

12-13

SCG & Art 21

tbc

December

1-2

Water & Marine Directors meeting

Potsdam, Germany

Samtliga möten som anordnadas av GD ENV i Bryssel är preliminära, de bekräftas fyra veckor i förväg genom inbjudan.

Förkortningar

 • WD: Water Directors
 • SCG & Art21 Committee : Strategic Coordination Group & Article 21 Committee
 • ATG: Ad Hoc Task Group
 • WG: Working Group
 • BERL: Rue de la Loi 200, 1000- Brussels
 • CCAB: Conference Centre Albert Borschette in Brussels (Rue Froissart 36 - Brussels)
 • CHAR: Charlemagne Building, rue de la Loi 170, B-1040 Brussels, Belgium
 • MAI: Maison des Associations Internationales, Rue Washington 40, 1050 Brussels
 • VM 2: Rue Van Maerlant 2, 1040 – Brussels
 • tbc: to be confirmed
 • tbd: to be determined
 • W/C: Week commencing
Publicerad: 2015-09-18
Uppdaterad: 2020-05-14
Sidansvarig: Webbredaktion