Sveriges deltagande i EU samarbetet

Hitta på sidan

Inom EU finns flera arbetsgrupper och kommittéer kring ramdirektivet för vatten som ska se till att vattenförvaltningsarbetet går åt rätt håll. Sverige deltar i flertalet av dem.

EU:s ramdirektiv för vatten är ett omfattande regelverk som avser grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten i hela Europa. Behovet av att harmonisera genomförandet inom EU är stort, bland annat för många vattenområden delas mellan medlemsländerna.

En gemensam strategi ska föra arbetet framåt

Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater har tagit initiativ till samarbete kring en gemensam strategi för direktivets genomförande, Common Implementation Strategy (CIS). Genomförandearbetet har pågått sedan 2001 och baseras på konsensusbeslut.

Förutom medlemsstaterna är EES-stater, kandidatländer, branschorganisationer och andra intresseorganisationer inbjudna att delta i arbetet. Sverige deltar i flera arbetsgrupper.

Havs- och vattenmyndigheten samordnar Sveriges arbete inom EU:s gemensamma genom-förandestrategi, CIS.

Målen för CIS arbetsprogram för 2022-2024

Huvudmålet för arbetsprogrammet är att stödja och möjliggöra ett förbättrat genomförande. Den femte genomföranderapporten från kommissionen 2019 visar att mindre än 50% av vattenförekomsterna är i god status och undantag nyttjas i hög grad. Efter 2027 kommer det inte vara möjligt att göra undantag i tiden från att nå god status om det inte beror på naturliga förhållanden.

Prioriterade områden för CIS-arbetet 2022- 2024:

 • Investeringar, värdering, incitament och prissättning
 • Genomförande och efterlevnad
 • Integration med andra politikområden (jordbruk, energi, transport etc.)
 • Kemiska föroreningar (inklusive nya ämnen som väcker problem)
 • Administrativ effektivisering, övervakning och digitalisering.

CIRCABC är EU-kommissionens digitala system för informationsutbyte. Där ligger arbetsmaterial och beslutade dokument som tagits fram av olika arbetsgrupper och där hittar du färdiga vägledningsdokument, rapporter och annan information.

Gå till CIRCABC och biblioteket för vattendirektivet

Så deltar Sverige i CIS-arbetet

HaV samordnar sedan 1 juli 2011 Sveriges arbete inom EU:s gemensamma genomförandestrategi, Common Implementation Strategy (CIS).

Arbetet sker i samarbete med flera andra myndigheter. Deltagarna i olika arbetsgrupper kring ramdirektivet för vatten kommer från HaV och andra myndigheter.

Arbetet skapar förutsättningar för att genomförandet av direktivet i Sverige bidrar till en bättre vattenmiljö samt harmoniseras med genomförandet i övriga medlemsstater.

Schematisk skiss.Förstora bilden

Sveriges deltagande i CIS-arbetet 2022- 2024.

Vattendirektörerna

Gruppen träffas under två dagar två gånger om året, i juni respektive i slutet av november. Mötet är informellt, men besluten som fattas har stor inverkan på arbetet i underliggande grupper och i respektive medlemsland. Miljödepartementet representerar Sverige på vattendirektörernas möten.

Strategic Co-ordination Group, SCG

Gruppen följer upp arbetsprogrammet genom att följa upp verksamheten i CIS-arbetsgrupperna och bereder frågor inför vattendirektörsmöten. SCG ansvarar för att informationen flödar från EU-nivån till nationell och regional nivå och tillbaka inklusive för användning och förståelse för ”verktyg” som redan tagits fram i CIS-arbetet.

Gruppen består av representanter från alla medlemsländer, EES-stater och intresseorganisationer. Representanter från HaV och MSB deltar i arbetet.

Artikel 21 kommitté

Direktivets artikel 21 föreskriver ett mer formellt samarbete och beslutsförfarande för vissa uppgifter, där kommissionen biträds av en kommitté bestående av EU:s medlemsstater. Bindande kommissionsbeslut och ändringar i ramdirektivet måste först godkännas av kommittén. Besluten bereds i SCG.

Arbetsgrupp, ECOSTAT

ECOSTAT hanterar frågor om ekologisk status och potential.

 • Kontaktperson på HaV för frågor om ekologisk status: Jonas Svensson
 • Kontaktperson på HaV för frågor om ekologisk potential och fysisk påverkan: Katarina Vartia (även co chair)

Arbetsgrupp, Groundwater

Aktuella frågor är revidering av annex i grundvattendirektivet och framtagande av rekommendation för grundvattenberoende akvatiska ekosystem.

 • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är huvudansvarig kontakt

Arbetsgrupp, Chemicals

Gruppen jobbar med frågor som är relaterade till övervakning av miljögifter inom både vattendirektivet och havsmiljödirektivet. Representation även från Naturvårdsverket.

Arbetsgrupp, Data Information and Sharing

Gruppen utarbetar bland annat riktlinjer för rapporteringen av vattendirektivet 2000/60/EG samt utvecklar och förbättrar den elektroniska rapporteringen.

På längre sikt kommer riktlinjerna att harmoniseras med rapporteringen för andra direktiv inom vattenområdet. Representanter från HaV deltar i arbetet.

Arbetsgrupp, Floods

Syftet med denna arbetsgrupp är att tillhandahålla en plattform för informationsutbyte och för att stödja genomförandet av översvämningsdirektivet, bland annat bedömning och hantering av översvämningsrisker.

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är huvudansvarig kontakt.

Arbetsgrupp, Economics

Gruppen följer och utbyter erfarenheter av den ekonomiska dimensionen av genomförandet av EU:s regelverk om vatten som till exempel värdering, prioritering, planering, finansiering och investeringar av åtgärder.

Arbetsgrupp, Water Reuse

Gruppen är bland annat tekniskt stöd till kommissionen för att utveckla vägledning och andra leveranser i enlighet med FÖRORDNING (EU) 2020/741 om minimikrav för återanvändning av vatten.

 • Naturvårdsverket är huvudansvarig kontakt

Tillfällig arbetsgrupp, ATG Water Scarcity and drought

Gruppen ska bland annat tillhandahålla tekniskt stöd, utbyta information och gemensamt främja effektiv vattenanvändning när det gäller policyer (till exempel Gemensam jordbrukspolitik.

 • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är huvudansvarig kontakt,
 • HaV deltar också i arbetet. Kontakt: Ann-Karin Thorén
Publicerad: 2015-09-18
Uppdaterad: 2023-08-16
Sidansvarig: Webbredaktion