Hitta på sidan

Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor - SAMHAV

SAMHAV, Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor – ett forum för information, samverkan och operativ samordning mellan myndighetschefer i syfte att genomföra en sammanhållen vatten- och havspolitik.

I april 2006 inrättade regeringen en samordningsgrupp för havsmiljöfrågor (SamHav) för att öka samordningen och samverkan mellan de myndigheter som har ansvar för havsmiljön. Gruppens ledamöter utsågs av regeringen. Ursprungligen ingick chefer för fjorton centrala myndigheter och tre länsstyrelser med vattenmyndigheter i SamHav. Fokus låg på att genomföra åtgärderna i den Aktionsplan för havs- och vattenmiljön som Naturvårdsverket tillsammans och en rad andra myndigheter tog fram år 2006 (Naturvårdsverkets rapport 5563).

När Havs-och vattenmyndigheten (HaV) bildades 2011 tog HaV över Naturvårdsverkets roll som sammankallande för SamHav (SOU2010:8). Genom att HaV har ett samlat ansvar för sjöar, vattendrag, kust och hav var det naturligt att också vidga SamHavs intresseområde till att omfatta havs- och vattenmiljöfrågor.

Även om SamHav inte längre är ett regeringsuppdrag är det en väl fungerande plattform för dialog och samverkan mellan myndigheter som har koppling till förhållandena i våra sjöar, vattendrag, kust och hav. Minst en gång per år bjuds ledningen för ett 40-tal myndigheter in för samverkan och diskussion om aktuella frågor. SamHavs syfte är att öka samordning och samverkan för att effektivisera havs- och vattenförvaltningen och åtgärder för en bättre vattenmiljö och ett hållbart nyttjande av vattenresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten har det sammankallande ansvaret för SamHav. Myndigheterna representeras av sina generaldirektörer och landshövdingar, eller deras ersättare.

Myndigheter representerade i samordningsgruppen

Deltagandet varierar beroende på vilka frågor som tas upp. De här myndigheterna är ofta representerade vid SamHav:

 • Havs- och vattenmyndigheten (sammankallande)
 • Länsstyrelserna
 • Länsstyrelser med vattenmyndighet: Norrbotten län, Västernorrland län, Västmanlands län, Kalmar län och Västra Götalands län
 • Naturvårdsverket
 • Jordbruksverket
 • SGU
 • Sjöfartsverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Kustbevakningen
 • SMHI
 • Transportstyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
Publicerad: 2014-04-03
Uppdaterad: 2016-02-02
Sidansvarig: Webbredaktion