Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor - SAMHAV

SAMHAV, Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor – ett forum för information, samverkan och operativ samordning mellan myndighetschefer i syfte att genomföra en sammanhållen vatten- och havspolitik.

Syftet med samordningsgruppen är att skapa ett forum för ökad samordning och samverkan mellan myndigheter med ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor för att förstärka arbetet med vattenmiljön och hållbart nyttjande, både det nationella inriktat mot att uppnå miljökvalitetsmålen, och det internationella.

Samordningsgruppens syfte är också att effektivisera genomförandet av åtgärder genom att samordna myndigheternas operativa arbete samt förbättra informationsutbytet mellan myndigheterna. Vid behov ska gruppen lyfta särskilda frågor till regeringen.

Havs- och vattenmyndigheten har det sammankallande ansvaret för samordningsgruppen. Samordningsgruppen möts varje år för information och planering. Myndigheterna representeras av sina generaldirektörer och landshövdingar, eller deras ersättare.                         

 

  •  
Publicerad: 2014-04-03
Uppdaterad: 2016-02-02
Sidansvarig: Webbredaktion