Blå tillväxt och miljöinnovationer - havet som en resurs

Hitta på sidan

Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

Vindkraftpark i havet.

Miljöutmaningar kräver innovativa lösningar

Haven och kustområdenas vatten, men även sjöar och vattendrag är en oumbärlig resurs. De skapar stora och växande möjligheter för företag, regioner och länder. Samtidigt skapar vår livsstil och vår användning av havens och vattnen allvarliga hot mot naturens ekosystem. Det innebär även att vår välfärd och framtid är hotad.

Morgondagens jobb, välfärd och samhällsgemenskap förutsätter att vi har förmåga att tänka nytt idag. Vi behöver förstå de utmaningar och den efterfrågan som finns såväl i Sverige som globalt. Vi behöver omsätta vår kunskap, kompetens och våra erfarenheter i nya eller bättre lösningar för dessa behov – vi behöver vara mer innovativa.

Innovationer och miljötekniska framsteg kan bidra till att att vi kan nyttja utan överutnyttja havet och dess resurser.

Blå tillväxt är en långsiktig strategi för att stödja en hållbar tillväxt

Strategin har tagits fram av EU-kommissionen och syftar till att stödja tillväxten i hela Europas havssektor. Inom strategin arbetar man med att kartlägga och hantera utmaningar inom ekonomi, miljö, arbetsmarknad som påverkar haven och lyfta fram synergier mellan olika sektorer.

Blå tillväxt i Sverige och på internationella arenor

Havs- och vattenmyndigheten har en pådrivande och samlande roll inom utvecklingen av en blå tillväxt i Sverige i nära samarbete med regeringskansliet, VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket. Strategin har öppnat upp för ett nytt sätt att se på havet som en resurs samtidigt som den lyfter upp det kritiska miljötillståndet i våra hav på den politiska agendan.

Innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav

Det strategiska arbetet inom ramen för konceptet blå tillväxt inleddes 2012, då Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med regeringskansliet och VINNOVA anordnade dialogmötet Innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav.

Syftet med dagen var att fokusera kring frågeställningen, "hur man med hjälp av innovation kan skapa blå tillväxt och levande vatten och hav". Dagen utgjorde dels ett inspel till regeringens då pågående arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi, dels var dagen en uppstart för Havs- och vattenmyndighetens fortsatta åtgärdsarbete för att ta fram nya och mer effektiva lösningar för havs- och vattenmiljön. 

I samband med dialogmötet tog myndigheten fram en rapport; Skapa bättre vattenmiljö och tjäna pengar - går det? Rapporten innehåller en intervjuundersökning med ett 15-tal företag inom området för blå tillväxt.

Företagen i rapporten går med vinst eller är på väg att göra det. Ungefär hälften av de företag som går med vinst idag hävdar att deras verksamhet skulle gynnas om miljökraven skärptes.

Publicerad: 2023-10-10
Uppdaterad: 2017-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion