Hitta på sidan

Flodmynningar

Delprogrammet flodmynningar mäter och beräknar transporter av näringsämnen och andra substanser ut till Östersjön och Västerhavet. Beräkningarna har pågått sedan slutet av 1960-talet.

Målet med delprogrammet är att ta fram ett dataunderlag som beskriver tillståndet i de viktigaste flodmynningarna samt ämnestransport från Sverige via stora vattendrag ut till havet. Syftet med trendstationer är att beskriva mellanårsvariation och antropogen påverkan samt att bedömna hotbild och ge underlag för åtgärder. Långa tidsserier har särskilt stort värde för uppföljning och prognoser för effekter av klimatförändringar.

Mätstationerna är placerade i 47 större vattendrag som mynnar i havet (en station per vatten­drag). Vattendragen har avrinningsområden som varierar i storlek från ca 100 till 48 000 kvadratkilometer.

Delprogrammet omfattar månadsvisa provtagningar och analyser av vattenkemi.

Mätprogrammen är inriktade på vattenkemiska provtagningar. Flödesberäkningar köps in från SMHI.

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Delprogrammets resultat ger vidare underlag till bland annat arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen, rapportering av data till Europeiska miljöbyrån EEAoch bidrar till övervakningsprogrammen inom ramen för Helsingforskonventionen (Helcom) och Ospar.

Datavärd och utförare

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2024-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion