Hitta på sidan

Omdrevsstationer sjöar

Delprogrammet ska ge en tillståndsbeskrivning av alla Sveriges sjöar och ge underlag för kartor som beskriver överskridandet av kritisk belastning.

Undersökningen inleddes 2007 och omfattar provtagning av vattenkemi i 800 nya sjöar per år. Efter sex år har 4 800 sjöar provtagits, varvid omdrevet börjar om med de 800 första sjöarna igen. Sjöarna är utvalda genom slumpning ur SMHI:s sjöregister för att ge möjlighet till en statistisk beräkning av tillståndet i alla Sveriges sjöar.

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Resultaten från programmet används till att följa upp miljökvalitetsmålen

De utgör också en del av den kontrollerande övervakningen enligt vattenförvaltningsförordningen 2004:660.

Mätresultaten utgör bidrag till nitratdirektivet och ramdirektivet för vatten och andra internationella överenskommelser, till exempel FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP).

Datavärd och utförare

Delad handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

För en delprogrambeskrivning kontakta ansvarig person.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2023-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion