Hitta på sidan

Trend- och omdrevsstationer – grundvatten

Delprogrammet Trend- och omdrevsstationer- grundvatten ska ge en bild av tillstånd och trender i Sveriges grundvattenmagasin.

Mätprogrammen består huvudsakligen av kemiska provtagningar i trendstationer och omdrevsstationer. Vid de 80 trendstationerna sker långsiktig övervakning i områden som är relativt opåverkade av lokala föroreningskällor. Provtagningsfrekvensen är 2-4 gånger per år.

Omdrevsstationerna provtas en gång vart sjätte år, cirka 100 prover per år, och syftet är att få en mer heltäckande bild av Sveriges grundvattenkemi och bidra till att möta kraven som kommer från ramdirektivet för vatten.

De data som samlas in bidrar till att beskriva trender och tillstånd i landet i små och stora grundvattenmagasin.

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Sjö.

Resultaten från programmet används till att följa upp miljökvalitetsmålen.

Data används bland annat för internationell rapportering enligt ramdirektivet för vatten samt till Europeiska miljöbyrån, EEA.

Datavärd och utförare

Handledning

Havs- och vattenmyndigheten använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Versioner
Äldre versioner av denna handledning

Grundvatten Trendstationer och Grundvatten Omdrevsstationer Pdf, 229 kB.

2007


Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2023-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion