Trend- och omdrevsstationer – grundvatten

Delprogrammet Trend- och omdrevsstationer- grundvatten ska ge en bild av tillstånd och trender i Sveriges grundvattenmagasin.

Mätprogrammen består huvudsakligen av årliga kemiska provtagningar i 80 trendstationer och cirka 80 omdrevsstationer. Trendstationerna är desamma varje år och ligger i områden som är relativt opåverkade av punktkällor.

Syftet är att bedriva långsiktig övervakning. Omdrevsstationerna väljs 80 nya varje år i sex år, det vill säga cirka 480 stationer totalt, och syftet är att få en mer heltäckande bild av det grundvattenkemiska läget.

De data som samlas in bidrar till att beskriva tillstånd och trender i landet i små och stora grundvattenmagasin.

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Sjö.

Resultaten från programmet används till att följa upp miljökvalitetsmålen.

Data används bland annat för internationell rapportering enligt ramdirektivet för vatten samt till Europeiska miljöbyrån, EEA.

Datavärd och utförare

Handledning

Havs- och vattenmyndigheten använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2018-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion