Nationell miljöövervakning

Hitta på sidan

Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.

Programområden

Den statligt finansierade miljöövervakningen är indelad i tio olika programområden:

  • luft
  • kust och hav
  • sötvatten
  • våtmark
  • skog
  • jordbruksmark
  • fjäll
  • landskap
  • miljögiftssamordning
  • hälsorelaterad miljöövervakning.

Vissa aspekter på miljötillståndet, däribland naturresurser, biologisk mångfald, övergödning och miljögifter, behandlas inom flera olika programområden.

Delprogram och undersökningstyper

Varje programområde är uppbyggt av delprogram, och varje delprogram kan bestå av flera olika undersökningar. Undersökningarna utförs enligt standardiserade metoder, så kallade undersökningstyper, som innehåller mätningar av ett flertal variabler.

Ansvarsfördelning

Miljöövervakningsprogrammet är uppdelat i en nationell och en regional del.

Vi ansvarar för övervakningen inom programområdena:

Naturvårdsverket ansvarar för övervakningen inom de övriga programområdena.

Miljöövervakningsprogrammet finansieras genom ett eget anslag. Beslut om hur medel till nationell och regional miljöövervakning ska fördelas fattas av Naturvårdsverket i samråd med oss.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2019-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion