Samordning av miljöövervakning

God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

En miljöövervakning i samverkan ger också ökad förståelse, mer delaktighet och är samhällsekonomiskt fördelaktigt. Samordningen innebär att miljöövervakningen genomförs inom alla mätprogram så att resultaten är användbara och tillgängliga för alla som arbetar med övervakning av miljötillståndet.

Både myndigheter, företag och enskilda bidrar

Resultat som kan användas för att beskriva och analysera miljötillståndet tas fram i många verksamheter och av en rad olika aktörer:

  • Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för samordning av vattenrelaterad miljöövervakning i Sverige samt driver de limniska och marina delarna i det nationella miljöövervakningsprogrammet
  • Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ansvarar tillsammans för samordningen av miljöövervakning i Sverige samt driver det nationella miljöövervakningsprogrammet
  • Naturvårdsverket ansvarar för och driver de nationella delarna av miljöövervakning på land och i luften
  • Länsstyrelsernas uppgift är att samordna regional och lokal/kommunal miljöövervakning
  • Kommunernas miljöövervakning bedrivs för att tillgodose deras behov av information om miljön. Genom nationella föreskrifter och förordningar ansvarar kommunerna för att samla in uppgifter om badvatten- och luftkvalitet i tätorter. Kommunerna har via miljöbalken skyldighet att ställa krav på egenkontroll av företag i kommunen. Dessa data kan ge viktig information om miljön och används också för internationell rapportering
  • Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet gör undersökningar för att följa upp och utveckla miljömål och utvärdera genomförda miljöåtgärder
  • Sakmyndigheter som till exempel SMHI, Lantmäteriverket och Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, har i uppdrag att följa miljötillståndet inom sina sakområden
  • Företag utövar egenkontroll och tillsyn enligt miljöbalken
  • Forskningsinstitutioner och andra intresseorganisationer som driver fältförsök under längre tid kan också producera resultat av intresse för miljöövervakningen
  • Enskilda personer, ofta verksamma i ideella föreningar, bidrar också med värdefull information om miljön