Regional miljöövervakning

Hitta på sidan

Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.

Samarbetsyta

regionalmiljoovervakning.se är en webbplats för regional miljöövervakning. Webbplatsen ska underlätta samarbetet mellan oss, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och andra myndigheter som är delaktiga i regional övervakning.

Om regional miljöövervakning

Vi och Naturvårdsverket samordnar svensk miljöövervakning, där den regionala miljöövervakningen ingår. Naturvårdsverket ansvarar för övervakning av landmiljön, luft, hälsorelaterad miljöövervakning, miljögiftssamordning samt av miljögifter och fåglar i vattenmiljön. Vi ansvarar för vattenrelaterad miljöövervakning exklusive miljögifter och fåglar.

Regional övervakning av miljön startade på 1950-talet då oro över de tilltagande miljöproblemen ledde till att kommuner och industrier slöt sig samman i vattenvårdsförbund som övervakade vattenmiljön där föroreningarna släpptes ut (så kallad recipientkontroll).

Miljöövervakningen stödjer miljömålsuppföljningen

Den nuvarande regionala miljöövervakningen har av historiska skäl sin tyngdpunkt i programområdena:

En ny uppgift under senare år är EU:s ramdirektiv för vatten som kräver ökad samordning av övervakningen av sjöar, vattendrag och kustvatten.

Under de senaste cirka tio åren har uppföljningen av de regionala och nationella miljömålen varit en viktig del i den regionala miljöövervakningen.

Även den uppföljning av Natura 2000-områden och skyddade områden som pågår sedan några år tillbaka ger ökad vikt åt övervakning av naturtyper och arter (EU:s art- och habitatdirektiv).

Övervakning som tillkommit under de senaste 5–10 åren är miljögifts- och hälsorelaterad miljöövervakning.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2022-04-26
Sidansvarig: Webbredaktion