Miljöövervakningens programområde Sötvatten

Hitta på sidan

Målet med programmet är att ge en bild av situationen i svenska sötvatten.

Sötvattensprogrammet ger underlag för att bedöma tillstånd och storskalig påverkan på sötvattenmiljön ur ett nationellt perspektiv. Data tas fram med höga kvalitetskrav i alla steg från insamling över analys till datalagring. Det nationella programmet kan därför även användas som referenser och vid bedömning av status hos sjöar, vattendrag samt grundvatten regionalt och lokalt.

Ansvarsfördelning

Ansvaret för programområde Sötvatten är delat mellan oss och Naturvårdsverket enligt skissen nedan.

Ansvarsfördelning programområde Sötvatten Delprogrammet flodmynningar Delprogrammet Omdrevsstationer Sjöar Delprogrammet Stora sjöarna Delprogrammet Trend- och omdrevsstationer- grundvatten Delprogrammet Stormusslor Delprogrammet Trendstationer Vattendrag Delprogrammet Utveckling och utvärdering Delprogrammet Miljögifter- provbankning på NV:s webbplats Delprogrammet miljögifter- analys Delprogrammet Trendstationer Sjöar

Vad styr miljöövervakningen?

Utöver de nationella miljömålen ställer EU:s ramdirektiv för vatten de största kraven på miljöövervakning. I Sverige är det vattenförvaltningsförordningen och föreskrifter från Naturvårdsverket som formulerar direktivets krav.

Syftet med lagstiftningen är att skydda och förbättra tillståndet hos akvatiska ekosystem samt att förhindra att statusen hos dessa försämras.

Genom olika konventioner har Sverige åtagit sig att rapportera data om sötvatten. Merparten av sötvattenprogrammets ytvattendata rapporteras idag till Europeiska miljöbyrån (EEA).

Mätdata från flodmynningsprogrammet och transportberäkningar av olika ämnen är underlag för de bedömningar av belastning på havet som vi förbundit oss att rapportera till exempelvis Helsingforskonventionen.

Metoder och undersökningstyper

​Enligt vattenförvaltningens krav ska EU-länderna rapportera fyra övervakningsprogram

  • kontrollerande, som ska ge en övergripande och representativ bild av statusen i vattnet
  • operativ, som används då en vattenförekomst inte har god status och åtgärder ska följas upp
  • undersökande, som är övervakning som läggs upp då orsaken till ett miljöproblem ska utrönas;
  • kvantitativ, som enbart gäller grundvattennivåer.

Smygande miljöproblem kan spåras

Sötvattenprogrammet ska övergripande beskriva miljösituationen i sjöar, vattendrag och grundvatten för att kunna följa storskaliga förändringar av ekosystemet.

Data ger underlag till nationella indikatorer för att följa upp de nationella miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Bara naturlig försurning.

Programmet övervakar dels relativt opåverkade vatten (trendobjekt), dels miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter. En kombination av kemiska och biologiska mätprogram används för att upptäcka eventuella storskaliga förändringar. Ytterligare utveckling pågår för uppföljningen av miljömålet för biologisk mångfald.

Rapporter

Läs vidare om svensk miljöövervakning i rapporten Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag som gavs ut 2017. Rapporten presenterar resultat från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Läs vidare om svensk miljöövervakning i vår rapport 2013:9 Miljöövervakningen av Sveriges sjöar och vattendrag – representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen.

Vatten- och sektorsmyndigheter

Den nationella miljöövervakningen svarar inte ensam för samhällets hela behov av information om tillståndet i miljön på olika detaljnivå. Vatten- och sektorsmyndigheterna har i uppgift att följa upp effekterna av påverkan inom sina ansvarsområden.

Sötvattenprogrammet är huvudsakligen inriktat på mätningar i regionalt eller lokalt opåverkade områden och kan därför fungera som referenser till regionala och lokala recipientkontrollprogram.

Referensgrupper

Sötvattenprogrammet har regelbundna träffar med de utförare som har pågående avtal inom programområdet. Miljöövervakningsprogrammen revideras för att ta hand om nya krav och prioriteringar.

Vid revisionen konsulterar vi en referensgrupp bestående av representanter från Naturvårdsverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och ansvariga för de miljömål som följs inom sötvattenområdet.

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Undersökningstyperna gås igenom kontinuerligt för att hållas aktuella. Vi har ambitionen att ingen undersökningstyp ska vara äldre än fem år och att standardmetoder alltid ska användas.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2023-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion