Miljöövervakningens programområde Kust och hav

Hitta på sidan

Miljöövervakningsprogrammet för Kust och hav ger underlag för beskrivningar av storskalig påverkan, främst med avseende på övergödning, metaller och miljögifter och biologisk mångfald.

Basen i programområde Kust och hav består av sex delprogram som följer förändringarna i miljön.

Ansvaret för programområde Kust och hav är delat mellan oss och Naturvårdsverket.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning inom programområde Kust och hav Naturvårdsverkets ansvar Delprogrammet Fria vattenmassan Delprogrammet Makrofauna mjukbotten Delprogrammet Vegetationsklädda bottnar Delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning Delprogrammet Säl och havsörn Delprogrammet Metaller och organiska miljögifter i biota på NV:s webbplats

Vad styr miljöövervakningen?

Miljöövervakning är återkommande och systematiskt upplagda undersökningar som följer upp miljöns tillstånd. Vad som övervakas styrs av uppsatta miljömål, krav i lagstiftning och EU-direktiv, och av Sveriges åtaganden inom internationella konventioner.

Årlig havsrapport

Havet – om miljötillståndet i svenska havsområden samlar de senaste resultaten från programområdet. Därutöver presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och andra undersökningar av betydelse för att öka kunskapen om miljötillståndet i våra hav.

Miljöövervakningsprogrammet ger underlag för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen. Fyra av dessa miljömål berör havsmiljön särskilt. Två av dessa, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ingen övergödning, ansvarar vi för medan Kemikalieinspektionen ansvarar för Giftfri miljö och Naturvårdsverket för Ett rikt växt- och djurliv.

EU:s direktiv ställer stora krav på ländernas miljöövervakning och förmåga att dokumentera och vid behov åtgärda negativ miljöpåverkan.

Internationella marina övervakningsfrågor, som ställer krav på svensk miljöövervakning, hanteras framför allt i de regionala konventionerna för skyddet av Östersjöns (Helcom) respektive Nordostatlantens (Ospar) marina miljöer. Därtill kommer EU:s gemensamma fiskeripolitik (CFP).

Rapportering av miljöövervakningsdata

Datavärdar

För att öka tillgängligheten av kvalitetssäkrade data lagras data från nationell och regional miljöövervakning hos så kallade datavärdar. Data är tillgängliga för alla att använda och kan beställas eller laddas hem från datavärdarnas hemsidor.

Sveriges officiella statistik

Resultat från programområde Kust och hav utgör dataunderlag för Sveriges officiella statistik om miljötillståndet i havet.

Sveriges officiella statistik. Logotyp.

Vill du ta del av vår ansvarsroll vad det gäller Sveriges officiella statistik och annan statistik som vi producerar kan du göra det på våra webbsidor om statistik.

Internationell rapportering

Resultaten från flera av delprogrammen bidrar till den internationella övervakning som utförs inom Helcom och Ospar. Resultaten används för de tillståndsbeskrivningar av Östersjön och Västerhavet som sammanställs inom Helcom, Ospar och Europeiska miljöbyrån (EEA).

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2017-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion