Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Det svenska miljömålssystemet

Miljömålssystemet ger en samlad bild av det svenska miljöarbetet. Riksdagen och regeringen beslutar om målsättningar och styrmedel, samhället och myndigheter genomför arbetet, myndigheterna följer upp och utvärderar och en parlamentarisk beredning tar fram strategier med förslag till etappmål och styrmedel för att utveckla arbetet.

Målen

Det finns flera olika målnivåer i miljömålssystemet varav många har anknytning till vatten:

  • Ett övergripande generationsmål som beskriver Sveriges samlade ambitioner inom miljöområdet.
  • Sexton miljökvalitetsmål som tillsammans beskriver olika kvalitet eller tillstånd i miljön som ska uppnås. Miljökvalitetsmålen har preciseringar som förtydligar deras innehåll och är vägledande för miljöarbetet.
  • Ett antal etappmål som utgör steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Nya etappmål tas fram löpande och beslutas av regeringen.

Så når vi målen

Havs- och vattenmyndigheten har till uppgift att verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Arbete för att nå målen genomförs i hela samhället. Vi har en stor roll i detta arbete genom vårt samlade ansvar för svensk havs-, vatten-, och fiskeriförvaltning.

Uppföljning och utvärdering

Havs- och vattenmyndigheten deltar i myndigheternas uppföljning och utvärdering av miljömålen i sin helhet och samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål:

Varje år gör vi en årlig uppföljning med en bedömning av möjligheterna att nå målen. Den 10 mars 2014 beslutade Havs- och vattenmyndigheten om:

Naturvårdsverket, som samordningsansvarig myndighet, överlämnade redovisningen av den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen och etappmålen den 28 mars 2014. Uppföljningen av de enskilda målen har utarbetats av respektive målansvarig myndighet. Läs Naturvårdsverkets pressmeddelandet och ta del av hela redovisningen Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 (Naturvårdsverkets rapport 6608).

Vart fjärde år genomför vi även en fördjupad utvärdering av miljömålen. Vår senaste fördjupade utvärdering ägde rum år 2012.

Den samlade utvärderingen för samtliga miljömål publicerades av Naturvårdsverket under namnet Steg på vägen. Arbetet med nästa fördjupade utvärdering har inletts och kommer att redovisas till regeringen under år 2015.

Illustratör: Tobias Flygar

Utveckling mot en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Regeringen genomför nu en översyn av vattenpolitiken i Sverige. Under år 2012 lämnade HaV på uppdrag av regeringen ett underlag, Underlag inför en sammanhållen vattenpolitikPDF, till arbetet. Samma år fick den parlamentariska Miljömålsberedningen till uppdrag av regeringen att ta fram en svensk strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik, med etappmål och styrmedel för att nå målen. Strategin ska presenteras för regeringen i juni år 2014.

Beredningen har även fått flera andra strategiuppdrag med koppling till vattenmiljön: strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning och strategi för en giftfri miljö.

Publicerad: 2014-01-21
Uppdaterad: 2013-04-03

Sidansvarig: Anna Nygren