Hitta på sidan

Sedimentlevande makrofauna

Syftet med delprogrammet är att beskriva tillstånd och förändringar i sedimentlevande makrofauna i Sverige kust- och utsjöområden.

Regelbunden provtagning

Resultaten från delprogrammet följer förändringar i makrofauna som kan uppstå på grund av till exempel fysisk påverkan, belastning av organiskt material och miljöfarliga ämnen. På lång sikt och över stora områden kan effekter av ökad koldioxidkoncentration i atmosfär mätas minskar pH i akvatiska miljöer, ökar temperatur lösligheten av syre i vatten.

Insamling av makrofauna sker genom provtagning av ett sedimentprov (0,1 m2) per station under perioden april–juni med olika frekvens årligen och vartannat år (jämna eller udda år) inom delprogrammet. Andra undersökningar av makrofauna använder liknande metoder men anpassar provtagningen avseende placering, antal replikat och frekvens till respektive syfte.

Exempel på undersökningar är:

 • forskning
 • inventering
 • kartering
 • mätkampanjer
 • recipientkontroller
 • uppföljning av åtgärder som marint områdesskydd

Makrofaunaprogrammet möjliggör att följa storskaliga förändringar till följd av exempelvis ökad övergödning, klimatförändring och invasiva arter. Vid övergödning ökar primärproduktionen och när algerna sedimenterar ökar belastningen av organiskta material på ackumulationsbottnar vilket kan medföra syrebrist när djur och mikroorganismer bryter ned det organiska materialet.

Makrofauna är relativt stationär och genom att följa dess sammansättning kan man bedöma miljötillståndet och undersöka förändringar i tid och rum och relatera dem till eventuella miljöförändringar i de undersökta områdena. Genom att etablera stationsnät i flera områden kan lokala, regionala och storskaliga förändringar följas.

karta över delprogram sedimentlevande makrofauna

Delprogram Sedimentlevande makrofauna genomförs i tre gemensamma delprogram som är samordnade mellan Havs- och vattenmyndigheten (Nationell MiljöÖvervakning) och olika länsstyrelser (Regional MiljöÖvervakning).

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Delprogrammet ger underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen

Övervakning av makrofauna sker enligt vattendirektivet (2000/60/EG) för att bestämma:

 • Förekomst och sammansättning av bentiska evertebrater

Övervakning av makrofauna enligt havsmiljödirektivet (2008/56/EG) omfattar:

 • Biomassa av makrofauna och dess årsvariationer
 • Artsammansättning hos makrofauna och dess årsvariationer

Enligt art- och habitatdirektivet (92/43EEG) är EU:s medlemsstater skyldiga att övervaka bevarandestatusen hos prioriterade livsmiljöer och arter.

Uppföljning av marina skyddade områden kan använda bedömningen av följande:

 • Förekomst
 • BQI (artsammansättning, antal arter och antal individer)

Samtliga utförare i delprogrammet har i uppdrag att rapportera eventuell förekomst av främmande arter.

Datavärd och utförare

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Publicerad: 2019-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion