Hitta på sidan

Vegetationsklädda bottnar

De vegetationsklädda bottnarna som även kallas fytalen, fytobentalen eller den fotiska zonen, är mycket artrik med både växter och djur som är lätta att observera.

Provtagning av vegetationsklädda bottnar sker i tre områden i Egentliga Östersjön, i ett område i Bottenhavet, i Kattegatt och Skagerrak.  

De vegetationsklädda bottnarna omfattar alla typer av hårda och mjuka bottnar som sträcker sig från vattenytan ner till cirka 10–20 meters djup.

Syftet är att redovisa långsiktiga förändringar av strukturen i de vegetationsklädda bottensamhällena som en effekt av framför allt övergödning.

I delprogrammet observeras också effekter orsakade av föroreningar och omvärldsfaktorer som exempelvis förändrat klimat och salthalt. 

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Resultaten ger underlag för miljökvalitetsmålen:

De utgör bidrag till de internationella övervakningsprogrammen inom ramen för Helsingforskonventionen (Helcom).

Datavärd och utförare

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2016-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion