Delprogram integrerad kustfiskövervakning

Hitta på sidan

Syftet med den integrerade kustfiskövervakningen är att kartlägga fiskens beståndsstatus, hälsotillstånd och miljögiftsbelastning för att upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöfaktorer.

Sedan 30 år tillbaka övervakas fisksamhällena och fiskens hälsa längs den svenska kusten. Hälsotillståndet hos fisken i samtliga fyra områden: Holmöarna i Bottniska viken, Kvädöfjärden i Egentliga Östersjön , Torhamn i södra Egentliga Östersjön och Fjällbacka i Västerhavet, är negativt påverkat. Det finns mer att läsa om detta i årets faktablad.

Resultat från laboratorieanalyser indikerar både påverkad hälsa, försämrat immunförsvar samt störningar i reproduktionen hos de undersökta fiskarna. Halterna av de miljögifter i fisk som ingår i undersökningarna har inte ökat under tidsperioden.

- Resultaten talar för att fisken är exponerad för något eller några kemiska ämnen som vi idag inte övervakar eller som möjligtvis inte alls är kända. Det kan också röra sig om så kallade samverkanseffekter av flera olika kemiska ämnen, något som idag är mycket svårt att mäta eftersom det finns hundratusentals kemiska substanser närvarande i den akvatiska miljön, säger Professor Lars Förlin vid Göteborgs universitet.

I tillägg till den försämrade hälsan hos fisken har även förekomsten av abborre och tånglake minskat i några av områdena. Detta pekar på vikten av långsiktig miljöövervakning och fortsatta undersökningar av fiskbestånd och fiskhälsa, samt orsaken till den försämrade fiskhälsan.

Läs mer i årets faktablad och detta pressmeddelande från Sveriges Lantbruks universitet (SLU)

Kustfisk- bestånd

Undersökningen Kustfisk – bestånd syftar till att kartlägga tillståndet hos fisksamhället i aktuella områden, spegla naturliga variationer på bestånds- och individnivå och fånga upp förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, fiske, miljögifter och klimatförändringar.

Provfisken görs under sensommar och höst i ett stationsnät och finansieras huvudsakligen av oss.

I arbetet ingår mätningar av beståndens täthet och struktur i det stationära kustfisksamhället. Hos abborre ingår dessutom åldersfördelning och yttre sjukdomstecken.

Hos tånglake mäts ett antal reproduktionsvariabler, till exempel fekunditet (antal ägg per hona) samt honans tillväxt och kondition.

Arbetet är samordnat med undersökningar av miljögiftshalter och hälsotillståndet hos fisk. Mer information finns i delprogramsbeskrivningen Kustfisk – bestånd.

Kustfisk- hälsa och miljögifter

Inom undersökningen Kustfisk — hälsa görs studier på två indikatorarter (abborre och tånglake) från fyra gemensamma provtagningsområden fångade vid samma tidpunkt på året. På detta sätt blir det möjligt att göra en sammanvägd tolkning av situationen vad gäller bestånd, hälsa och miljögifter.

Undersökningarna görs på fisk från fyra referensområden, vid Holmöarna utanför Umeå (abborre), i Kvädöfjärden på gränsen mellan Småland och Östergötland (abborre, tånglake), vid Torhamn i Blekinge (abborre) samt vid Fjällbacka i Bohuslän (tånglake). I samma områden görs även provfisken för uppskattningar av bestånd. Prover samlas också in för analys av metaller och organiska miljögifter.

I programmet ingår mätningar av biokemiska, fysiologiska, histologiska och patologiska variabler hos abborre och tånglake.

Miljöövervakning och internationell rapportering

Resultaten ger underlag för miljökvalitetsmålen

Mätresultaten utgör bidrag till de internationella övervakningsprogrammen inom ramen för Helsingforskonventionen (Helcom).

Datavärd och utförare för delen Kustfisk- bestånd

Datavärd och utförare för delen Kustfisk-hälsa och miljögifter

Handledning

Havs- och vattenmyndigheten använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Beskrivning av delprogram Kustfisk- bestånd Pdf, 426.7 kB.

Mer information om Kustfisk- hälsa finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2018-07-12
Sidansvarig: Webbredaktion