Hitta på sidan

Makrofauna mjukbotten

Syftet med delprogrammet är att redovisa om och på vilket sätt strukturen hos den bottenlevande makrofaunan förändras. Det ger signaler om långsiktiga förändringar uppstått på grund av övergödning och syrgasstagnation.

Resultaten från delprogrammet ger signaler om långsiktiga förändringar uppstått på grund av övergödning och syrgasstagnation.

Prover av mjukbottenfauna, sediment och bottenvatten samlas in årligen inom perioden april–juni.

Sedimentproverna analyseras på bland annat vattenhalt och syretillgång.

Vid hög belastning av organiska substanser kan det uppstå syrebrist någon enstaka centimeter ned i sedimentet trots att syre finns tillgängligt i vattnet ovanför. Temperatur, salthalt och syreinnehåll kontrolleras i proverna på bottenvatten.

Genom att följa tillståndet hos den relativt stationära mjukbottenfaunan möjliggörs en koppling till förändringar i ett begränsat område. Genom att etablera stationsnät i flera områden kan regionala och storskaliga förändringar följas.

Karta över provtagningsstationer. Illustration.

Källa: HAVET 2012

I Egentliga Östersjön och Bottniska viken är programmen samordnade mellan Havs- och vattenmyndigheten/ Naturvårdverket och länsstyrelser medan programmet i Västerhavet är samordnat mellan oss och Naturvårdsverket, Bohuskustens Vattenvårdsförbund och länsstyrelser.

Programmen för Egentliga Östersjön och Bottniska viken har en samordnad metodik, utvärdering och rapporteringen.

I Västerhavet bedöms ekologisk status från 42 stycken utspridda stationer som finns på öppet hav, kust och fjord. Provtagningarna i Västerhavet kompletteras även med bilder tagna på botttnens profil som fotograferats med en sedimentprofilkamera. De blå prickarna i kartan ovan ger läsaren en bild av vart dessa provtagningar/ bilder tas.

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Delprogrammet ger underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen

Resultatet utgör en del av de internationella övervakningsprogrammen inom ramen för Helsingforskonventionen (Helcom).

Datavärd och utförare

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2016-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion