Hitta på sidan

Trendstationer sjöar

Delprogrammet Trendstationer sjöar ska ge ett mått på tillstånd i lokalt opåverkade sjöar i Sverige.

Mätprogrammen i cirka 110 sjöar är inriktade på olika biologiska och kemiska provtagningar. I programmen ingår standardiserat provfiske med nät och provtagningar av växtplankton, djurplankton, bottenfauna och makrofyter (vattenväxter).

Eftersom trendsjöarna är relativt opåverkade av punktutsläpp bidrar delprogrammet till att upprätta ett referensnät över tillstånd och diffus påverkan i små sjöar i landet. Sjöarna med de längsta tidsserierna – över 40 år – är våra bästa källor till information om långsiktiga trender i miljötillståndet. Informationen kan även användas som referenser för olika program för recipientkontroll.

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Resultaten från programmet används för att följa upp miljökvalitetsmålen

Delprogrammets resultat ger underlag till EU:s ramdirektiv för vatten samt data till Europeiska miljöbyrån, EEA.

Datavärdar och utförare

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

För en delprogrambeskrivning kontakta ansvarig person.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2023-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion