Hitta på sidan

Stormusslor

Syftet med delprogrammet är att analysera svenska stormusselbestånden i sötvatten för att kartlägga dess utbredning och övervaka förändringar i artsammansättning och populationsstorlek.

Ett av programmets delsyfte är även att avgöra om den antropogena faktorn har en negativ inverkan på stormusselbestånden. Målet med den nationella musselövervakningen är:

  • Att analysera de långsiktiga trenderna hos stormusselbestånd i sötvatten nationellt.
  • Att bedöma ett urval av de svenska stormusselbestånden avseende artsammansättning, föryngring – som indikator på ett naturligt ekosystem.
  • Att avgöra om antropogen påverkan leder till oönskade effekter på stormusselbestånd i sjöar och vattendrag.
  • Att följa förändringar i populationsstorlek och täthet samt förändringar i ålders- /storleksstrukturen i ett urval avgränsade bestånd av stormusslor.

Då de olika stormusselarterna har skiftande krav på sin livsmiljö och indikerar differentierad påverkan ger resultaten från delprogrammet signaler om både kort- och långsiktiga förändringar som uppstått på grund av hydrologisk, morfologisk samt kemisk påverkan. Inventeringar sker enligt en förutbestämd plan och samtliga ingående vatten ska ha inventerats till 2021. Metodiken anpassas utifrån de aktuella förhållandena men huvuddelen av arbetet utförs med vadare/vattenkikare men även kastkratta och fridykning används i vissa vatten. Metoderna är anpassade både för att ge både kvalitativt och kvantitativt underlag.

Detta delprogram kommer att generera ett underlag till länsstyrelsernas och Vattenmyndigheternas planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av verksamheter i sötvatten. Det kommer även att tjäna som underlag för vår uppföljning av miljötillståndet i sötvatten samt användas i vårt arbete med rådgivning angående miljötillstånd till länsstyrelserna.

Miljökvalitetsmål

Delprogrammet Stormusslor ger främst underlag till miljökvalitetsmålen

Data och utförare

  • Data kan levereras till och sökas ut genom Musselportalen vid Artdatabanken (Sveriges lantbruksuniversitet). Här finns även information om stormusslor.
  • Länsstyrelserna utför själva, eller lägger ut uppdrag på konsulter, för provtagning i form av inventering av stormusslor.

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

För en delprogrambeskrivning kontakta ansvarig person.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2023-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion