Vattensamverkan med kommunen

Vattenrådet erbjuder samverkansmöte kring vattensystemets värden och vattenrådets roll för tjänstepersoner och politiker på kommunen. Detta kan även innebära att ni hittar former för fortsatt samarbete mellan kommunen och vattenrådet.

Det är viktigt att den kommunala samhällsplaneringen baseras på en långsiktig och bra hänsyn till vattenmiljöerna. Därför behöver tjänstepersoner och politiker på kommunen ha god kunskap och förståelse för de lokala vattnen och dess värden för kommunen.

Ett vattenråd har genom kunskapen som finns hos rådets medlemmar och i olika underlag värdefull kompetens och information att erbjuda kommunerna. För långsiktigt hållbar samhällsplanering är det viktigt att i ett tidigt skede och löpande kontinuerligt ta vara på den kompetens som finns i ett vattenråd.

illustration för verktyget vattensamverkan för kommunen

Foto: Peter Nolbrant

Tid

Obestämd tid.

Antal

Obestämt antal.

Hur

 1. Först bör ni inom vattenrådet samtala och bli mer klar över vad som gör vattenrådet värdefullt och vad ni kan bidra med. Verktyg som kan användas är Tankeinventering (nr A1 och A2) och Vattenrådskartläggning (nr. A16).
 2. Genom kontakter med tjänstepersoner eller politiker kan vattenrådet därefter undersöka intresset om hur samverkan kan se ut som känns angelägen för kommunen. Försök hitta vinn-vinn situationer. Utgå från avrinningsområdet som hjälp för helhetssynen (Verktyg nr. B18).
 3. En utbildning kan fokusera på det som är vattenrådens styrkor, exempelvis att lyfta fram helhetsperspektivet på avrinningsområdet, bidra till lokalt deltagande och att vara mötesplats samt alla de nyttor som vatten och vattenmiljöerna ger kommunen och människor. Även inspirerande idéer till samverkansprojekt mellan kommunen och vattenrådet kan belysas. Samverkan kan även göras i samarbete med länsstyrelsen och innehålla information om vattendirektivet och andra vattenfrågor.
 4. En inspirerande presentation med miljöbilder är lämpligt att ta fram i vattenrådet Verktygen Vattenrådspresentation (nr. B16) och Vattensystemspresentation (nr. B17). Föreläsning kan varvas med dialog beroende på tidsramar.
 5. Ett uppskattat sätt att genomföra en Vattendragsvandring (nr. A29) med håvning av småkryp och besök på platser med åtgärdsbehov.
 6. Workshopar med exempelvis Tankeinventering (nr. A1) för att fundera kring hur vattensamverkan kan utvecklas vidare tillsammans.
 7. Om förutsättningar för att hålla en samverkan saknas i vattenrådet kan detta uppdrag läggas ut på konsult.

Vad behövs?

 • Det behövs en processledare och/eller samordnare i arbetet.
 • Vid vattendragsvandring är det bra att ha med biologiskt och kulturhistoriskt kunnig person.

Att tänka på

 • Det är viktigt att hitta rätt personer inom kommunen både bland politiker och tjänstepersoner, och även få med chefsnivå.
 • Att få möjlighet och tid att lyssna in politiker och tjänstepersoner är viktigt för att förstå de behov och möjligheter som finns i kommunen.
 • Ett viktigt mål med arbetet är att vattenrådets medlemmar verkligen ska känna att ni har något värdefullt att erbjuda.

Läs mer

 • För att ta del av exempel på samverkan med kommuner som ordnats av vattenråd, lyft frågan till kontaktpersonen från länsstyrelsen i vattenrådet eller kontakta Vattenmyndigheten.
Publicerad: 2019-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion