Tankeinventering med sortering

Används när ni vill få fram idéer, kunskaper, problem eller engagemang i en grupp på ett sätt så att alla kommer till tals. Därefter strukturerar ni tankarna under rubriker så att det blir överskådligt.

illustration för verktyget tankeinventering med sortering

Foto: Madeleine Prutzer

Metoden kan användas i många sammanhang som under dialogmöten, för att ta fram handlingsplaner, bilda arbetsgrupper eller för att utvärdera och förbättra projekt.

Tid

1 till 2 timmar beroende på antal deltagare i smågrupperna och antal smågrupper.

Antal

Lämpligast 4-6 personer per smågrupp. Storgruppen kan vara upp till 50 personer utan större problem men även större.

Hur

 1. Frågeställningen som ni vill fundera över är viktig. Den behöver vara tydlig och kännas relevant. Det kanske kan handla om vad gruppen vill arbeta med, vilka engagemang, problem eller möjligheter som finns. Det kan också vara en utvärdering av vad ni är nöjda med eller vad som är bekymmer (se även verktyg nummer D5 Uppföljning och förbättring).
 2. Dela in er i smågrupper med 4-6 personer per grupp. I stora grupper kan det göras i förväg. Bestäm en tid för återsamling till storgruppen.
 3. Starta med egen reflektion 5-20 minuter kring en fråga. Sätt er i lugn och ro enskilt och koncentrera er på uppgiften. De tankar som ni får noterar var och en på lappar (post-it eller andra lappar). Skriv enbart en sak på varje lapp. (Om ni vill snabba på processen kan ni begränsa antalet lappar till 3-4 st).
 4. Sätt er sedan i smågruppen. I gruppen går ni laget runt så att var och en får berätta om sina lappar och samtidigt lägga ut dem på bordet. Roligast är om varje person tar en lapp åt gången och låter ordet gå vidare till nästa. Det betyder att ni går varvet runt flera gånger ända tills alla lappar är utlagda och förklarade. Det är viktigt att tänka på att detta inte är ett tillfälle för argumentation om vad som är rätt eller fel. Här gäller det att få fram allas tankar. Detta görs bäst genom att ni endast lyssnar på varandra och ställer frågor för att hjälpa berättaren att förtydliga eller utveckla tanken.
 5. Gruppen sorterar lapparna i högar som handlar om liknande saker. Alla i gruppen ska vara överens. Om inte, så får ni bilda fler högar. Varje hög ges en rubrik som sammanfattar innehållet i högen och som bäst skrivs på en lite större lapp som kan läsas på håll.
 6. Återsamling i storgruppen där smågrupperna berättar för övriga vad ni kommit fram till och rubriklapparna tejpas upp på en tavla eller vägg så att alla ser. De små post-it lapparna kan gärna fästas på rubriklappen så att dessa följer med. Bäst är om hela storgruppen samlas runt tavlan så att ni både får röra er och få mer närhet. Rubriklapparna på väggen kan åter sorteras så att rubriker som storgruppen tycker hör ihop sätts samman.
 7. Avsluta gärna med en Reflektionsrunda hur arbetet varit (Verktyg nr. A10).
 8. Materialet dokumenteras, genom fotografering och/eller genom renskrivning, så att resultatet kan skickas ut till alla deltagare, till personer som inte kunnat närvara och visas för nya medlemmar. Resultatet är en grund för det fortsatta arbetet och är bra att kunna gå tillbaka till. Även smålapparna som finns i grupperna bör fotograferas eller renskrivas så att de finns med i dokumentationen så att alla kan känna igen sig.

Vad behövs?

 • Processledare med erfarenhet är fördel men processen kan genomföras med ledning från någon i gruppen.
 • Post-it lappar eller andra papperslappar, pennor samt tejp.
 • Tuschpennor som syns på håll.
 • Kamera för dokumentation.

Att tänka på

 • Allas tankar är värdefulla och det är viktigt att ge samma utrymme för alla att komma till tals. I smågrupperna kan ni utse en person som får i uppgift att se till att alla får ungefär lika mycket tid och att och att ni inte fastnar i argumentation och diskussion.
 • Det är bra att poängtera att det ni skriver på post-it lapparna är minneslappar. Det handlar inte om att prestera välformulerade tankar på lapparna. I smågruppen kan ni sedan förtydliga vad ni menar genom att berätta. Här kan ni också få hjälp genom att gruppen ställer frågor så att ni kan utveckla det ni tänker.
 • Ge tydliga instruktioner och avsätt tid för gruppindelning, placering i smågrupp och återsamling.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion