Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Yrkesfiske

Information om regler vid bifångst av blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken är fredad och inget svenskt riktat fiske får bedrivas efter den. Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Här har vi samlat information om vilka regler som gäller.

Blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet är ett av fiskbestånden som regleras av avtalet om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande bestånd. ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) är det organ som enligt avtalet ovan ansvarar för förvaltningen av blåfenad tonfisk.

Det finns en återhämtningsplan för beståndet som anger regler för fiske och bifångster av arten, samt en EU-förordning som reglerar hur fångst av blåfenad tonfisk förhåller sig till EU:s landningsskyldighet.

Svenskt fiske får inte bedriva riktat fiske efter arten

EU har en årlig TAC (total tillåten fångstmängd) för beståndet som är fördelad mellan de av EU:s medlemsstater som bedriver riktat fiske efter beståndet. Sverige har inte en sådan fiskekvot för blåfenad tonfisk och får inte bedriva riktat fiske efter arten. I de fisken som omfattas av landningsskyldighet får vissa bifångster av blåfenad tonfisk landas och
försäljas och avräknas då en del av EU:s kvot som är avsedd för bifångster. Svenska yrkesfiskares oavsiktliga bifångster av blåfenad tonfisk som omfattas av landningsskyldighet ska avräknas på den kvoten, till dess att den kvoten är uppfiskad.

Fritidsfiske

Fritidsfiske efter blåfenad tonfisk är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst av tonfisk ska den genast återutsättas. Föreskrifterna gäller även för utländska medborgare och utländska fartyg som har rätt att fiska i Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon om inte annat
följer av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken eller av
internationella överenskommelser.

Bifångst av blåfenad tonfisk

Vid bifångst av blåfenad tonfisk i fiske efter bottenlevande
(demersala) arter i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt:

Vid bifångst av blåfenad tonfisk i pelagiskt fiske i Västerhavet, samt vid allt kommersiellt fiske i Östersjön:

  • Bifångster av tonfisk upp till fem procent av fångstens vikt ombord ska behållas om de överskrider minsta referensstorlek för bevarande (MRB). Bifångsten av blåfenad tonfisk får inte vid någon tidpunkt efter en fiskeinsats överstiga fem procent av den totala fångsten ombord, uttryckt i vikt.
  • De fångster av blåfenad tonfisk som överskrider fem procent av fångst ombord ska återutsättas.
  • All fångst under MRB ska återutsättas. MRB är 30 kilo eller 115 centimeter (munspets till stjärtfenans delning).

Om fångst av tonfisk överskridande fem procent av totala fångstens vikt ombord landas ska de konfiskeras och bli föremål för lämpliga uppföljningsåtgärder.

Om EU:s kvot för bifångster av tonfisk är uttömd får inga bifångster av tonfisk landas utan ska återutsättas.

Om ett fartyg får fisken som bifångst krävs en speciell registrering av fångsten. Den görs i den så kallade ICCAT-portalen. Här finns en lathund för hur man registrerar kontoPDF till portalen samt en hjälp i registrering av fångst och försäljning.

Vid parfiske

Även vid parfiske gäller att bifångsterna av blåfenad tonfisk beräknas per fartyg och inte vid någon tidpunkt efter en fiskeinsats får överstiga fem procent av den totala fångsten ombord, uttryckt i vikt. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att ta ombord tonfisken på det ena fartyget och övrig fångst på det andra fartyget. Även omlastning av blåfenad tonfisk till havs är förbjudet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Yrkesfiske

Publicerad: 2017-09-15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen