Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Yrkesfiske

Information om regler vid bifångst av blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken är fredad och inget svenskt riktat fiske får bedrivas efter den. Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Här har vi samlat information om vilka regler som gäller.

Blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet är ett av fiskbestånden som regleras av avtalet om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande bestånd. ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) är det organ som enligt avtalet ovan ansvarar för förvaltningen av blåfenad tonfisk.

Det finns en återhämtningsplan för beståndet som anger regler för fiske och bifångster av arten, samt en EU-förordning som reglerar hur fångst av blåfenad tonfisk förhåller sig till EU:s landningsskyldighet.

Svenskt fiske får inte bedriva riktat fiske efter arten

EU har en årlig TAC (total tillåten fångstmängd) för beståndet som är fördelad mellan de av EU:s medlemsstater som bedriver riktat fiske efter beståndet. Sverige har inte en sådan fiskekvot för blåfenad tonfisk och får inte bedriva riktat fiske efter arten. I de fisken som omfattas av landningsskyldighet får vissa bifångster av blåfenad tonfisk landas och
försäljas och avräknas då en del av EU:s kvot som är avsedd för bifångster. Svenska yrkesfiskares oavsiktliga bifångster av blåfenad tonfisk som omfattas av landningsskyldighet ska avräknas på den kvoten, till dess att den kvoten är uppfiskad.

Fritidsfiske

Fritidsfiske efter blåfenad tonfisk är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst av tonfisk ska den genast återutsättas. Föreskrifterna gäller även för utländska medborgare och utländska fartyg som har rätt att fiska i Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon om inte annat
följer av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken eller av
internationella överenskommelser.

Bifångst av blåfenad tonfisk

Regler för demersalt fiske i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Vid bifångst av blåfenad tonfisk i fiske efter bottenlevande
(demersala) arter i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt:

Regler för pelagiskt fiske i Västerhavet/Nordsjön och kommersiellt fiske i Östersjön

Vid bifångst av blåfenad tonfisk i pelagiskt fiske i Västerhavet och Nordsjön, samt vid allt kommersiellt fiske i Östersjön:

För fartyg med en längd om 20 meter och däröver gäller:

 • Fartyg med en längd om 20 meter och däröver ska återutsätta all fångst av blåfenad tonfisk. Denna regel följer av bindande rekommendationer från ICCAT. Regeln innebär att eventuell fångst av blåfenad tonfisk inte får behållas ombord, omlastas eller landas.

För fartyg med en längd mindre än 20 meter gäller:

 • Bifångster av tonfisk upp till fem procent av fångstens vikt ombord ska behållas om de överskrider minsta referensstorlek för bevarande (MRB). Bifångsten av blåfenad tonfisk får inte vid någon tidpunkt efter en fiskeinsats överstiga fem procent av den totala fångsten ombord, uttryckt i vikt.
 • De fångster av blåfenad tonfisk som överskrider fem procent av fångst ombord ska återutsättas.
 • All fångst under MRB ska återutsättas. MRB är 30 kilo eller 115 centimeter (munspets till stjärtfenans delning).

 

Regler för all typ av fiske

Om fångst av tonfisk överskridande fem procent av totala fångstens vikt ombord landas ska de konfiskeras och bli föremål för lämpliga uppföljningsåtgärder.

Om EU:s kvot för bifångster av tonfisk är uttömd får inga bifångster av tonfisk landas utan ska återutsättas.

Om ett fartyg får fisken som bifångst krävs en speciell registrering av fångsten. Den görs i den så kallade ICCAT-portalen. Här finns en lathund för hur man registrerar kontoPDF till portalen samt en hjälp i registrering av fångst och försäljning.

Landning och omlastning av blåfenad tonfisk får endast ske i utsedda landnings- och omlastningshamnar.

De svenska utsedda landningshamnarna är från och med den 16 juli 2018:

 • Göteborg
 • Träslövsläge
 • Rönnäng
 • Mollösund
 • Ellös
 • Lysekil
 • Kungshamn
 • Strömstad
 • Skagshamn
 • Skeppsmalen
 • Bondhamn
 • Spikarna på Alnön
 • Mellanfjärden
 • Norrsundet
 • Engesberg
 • Oxelösund
 • Ronehamn
 • Närshamn
 • Västervik
 • Byxelkrok
 • Grankullavik
 • Bläsinge
 • Sturkö-Sanda
 • Sturkö-Ekenabben
 • Karlskrona Saltö
 • Karlskrona Handelshamnen
 • Nogersund
 • Simrishamn
 • Ystad
 • Trelleborg
 • Limhamn
 • Lomma
 • Barsebäckshamn.

De svenska utsedda omlastningshamnarna är från och med den 16 juli 2018:

 • Göteborg
 • Kungshamn
 • Simrishamn
 • Karlskrona Saltö
 • Karlskrona Handelshamnen.

Vid parfiske

Även vid parfiske gäller att bifångsterna av blåfenad tonfisk beräknas per fartyg och inte vid någon tidpunkt efter en fiskeinsats får överstiga fem procent av den totala fångsten ombord, uttryckt i vikt. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att ta ombord tonfisken på det ena fartyget och övrig fångst på det andra fartyget. Även omlastning av blåfenad tonfisk till havs är förbjudet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Yrkesfiske