Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Främmande arter Ryggradslösa djur Yrkesfiske

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.

Hanteringsområde för signalkräfta.

Var i Sverige får jag fiska och hantera signalkräfta?

Vi har infört ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige eftersom signalkräftan är en invasiv främmande art.

I hanteringsområdet får du fiska och hantera levande/okokt signalkräfta. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut.

Öland, Gotland, norra Bohuslän, Värmland och Dalsland, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. Hanteringsområdet omfattar från den 1 juli 2020 även östra delarna av Värmland enligt bilaga 1 i föreskrifternaPDF.

Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet. I vissa undantagsfall kommer fiske tillåtas i vissa utpekade vatten utanför hanteringsområdet från den 1 juli 2020. De utpekade vattnen och villkoren för fisket framgår av föreskrifternas bilaga 2.

Området finns som geodata på Hanteringsområde - signalkräfta.

Regler för fiske av signalkräfta

Signalkräftor som är mindre än 10 cm får inte fångas. De ska genast släppas tillbaka i vattnet på samma plats som de fångats.

Allmänhetens fiske i Vättern

Det är bara i Vättern som allmänheten får fiska kräftor. I alla andra sjöar och vattendrag måste du ha fiskerättsinnehavarens tillstånd.

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti. Du får högst fiska 60 kräftor per person och dygn, det vill säga 120 kräftor per person och helg.

Regler för burarna

Du får fiska kräftor med bur och ha högst sex burar per person. Burar med en maskstorlek (sträckt maska) mindre än 50 mm ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter på 28 mm placerade i vardera sida av buren.

Burarna ska vara märkta med en fiskekula, minst 15 cm i diameter alternativt en cylinder som är minst 20 cm lång och minst 6 cm i diameter. Fiskekulan ska vara vit, gul, orange eller röd och märkt med den fiskandes namn, adress och telefon, samt bokstaven F, för fritidsfiskare. Om du har en sump till din fångst måste du märka även den med namn, adress och telefon.

Allmänt vatten

Allmänheten får bara fiska på allmänt vatten. Var gränsen för allmänt vatten går varierar i olika områden.

Från fastlandet mäter man 300 meter ut i vattnet, oftast räknas allt vatten utanför den gränsen som allmänt vatten. Regeln gäller också för öar som är över 100 meter långa.

I de fall tremeters djupkurva går längre ut än 300 meter går gränsen till allmänt vatten först utanför denna djupkurva.

Vissa områden omfattas dessutom av kilometerregeln och enklavregeln. Kilometerregeln innebär kortfattat att vatten i vikar och sund är enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger en kilometer räknat från stranden av fastlandet eller från en ö som är minst 100 meter lång. Enklavregel innebär att allt vatten som har förbindelse med egentliga Vätterns allmänna vatten endast över enskilt vatten räknas som enskilt.

Fiske på allmänt och enskilt vatten i Vättern får inte ske under samma fiskeresa då reglerna för dessa fisken inte är likalydande.

Det är förbjudet att fånga kräftor vid sportdykning.

Fiske på enskilt vatten

På enskilt vatten är det fiskerättsinnehavaren som upplåter fisket efter kräfta. Det är han eller hon som bestämmer när och i vilken omfattning kräftfiske får bedrivas.

Den som fiskar med stöd av egen fiskerätt måste märka redskapen med fiskekula där det står namn, adress och telefon, samt bokstaven ER, som står för enskild rätt.

I Vättern gäller kravet flyktöppningar även på enskilt vatten. Fiske på allmänt och enskilt vatten i Vättern får inte ske under samma fiskeresa då reglerna för dessa fisken inte är likalydande.

Yrkesfiske med särskilt tillstånd

Yrkesfiskare kan beviljas ett särskilt tillstånd av länsstyrelsen för att fiska kräfta. Tillståndet gäller på allmänt vatten i Vänern, Vättern eller Hjälmaren.

Mer detaljerade regler för yrkesfisket finns hos länsstyrelserna.

Mer information om flodkräftor och signalkräftor

Fakta om de två arterna sötvattenskräftor finns på sidorna

Vanliga frågor om hantering av signalkräfta

Hur kan jag transportera okokta signalkräftor?

Levande eller okokta signalkräftor (hela eller delar av dem) får bara transporteras inom hanteringsområdet, från en fiskeplats till kokningsanläggning eller andra anläggningar för destruktion. . Som kokningsanläggning räknas även privata kök.

Behållare och övrig utrustning som varit i kontakt med okokta signalkräftor vid transport av ska desinficera. Dessutom ska eventuellt vatten som varit i kontakt med kräftorna under transport ska också hanteras på ett sådant sätt att så att spridning av kräftpest och andra smittsamma sjukdomar förhindras.

Särskilda reglerar gäller för hantering av signalkräftor i områden som förklarats som kräftpestsmittade eller som skyddsområde för flodkräfta.

Publicerad: 12 december 2019
Kan jag sälja eller ge bort okokta signalkräftor?

Försäljning eller annan överlåtelse av okokta signalkräftor är tillåtet inom hanteringsområdet för de som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens, bedriver fiske i näringsverksamhet med stöd av enskild fiskerätt inklusive arrenden eller är näringsidkare och är återförsäljare av fisk.

Försäljning och köp av okokta signalkräfta är inte tillåtet utanför hanteringsområdet för signalkräfta, inom skyddsområden för flodkräfta eller i områden som förklarats kräftpestsmittade. Inte heller annan form av överlåtelse av okokta signalkräftor, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, tillåtas inom dessa områden.

Kokta kräftor bär inte på pest. För dem gäller inga nya regler vid försäljning eller överlåtelse.

Publicerad: 12 december 2019
Får jag sätta ut signalkräftor i naturen?

Nej, det är förbjudet att sätta ut signalkräftor i naturliga vatten och i anlagda dammar. Det är inte heller tillåtet att förvara eller kasta okokta kräftor eller delar av okokta kräftor i annat vatten än där de fångats.

Illegal utsättning av signalkräftor är det största hotet mot vår inhemska flodkräfta. Signalkräftan bär på kräftpest. Kräftpest har infekterat och slagit ut flodkräftor i närmare 29 000 svenska lokaler mellan åren 1907 och 2007. 1907 hade vi cirka 30 000 lokaler och idag cirka 600 till 800 lokaler. Endast 2 procent av flodkräftbestånden finns kvar idag.

Publicerad: 12 december 2019
Får jag sumpa eller på annat sätt förvara okokta signalkräftor?

Sumpning under pågående fiske i samma vatten som kräftorna fiskats i, i syfte att samla dem innan kokning eller annan destruktion är tillåtet förutsatt att signalkräftorna inte kan ta sig ur sumpen.

Signalkräftor som fanns i offentliga djurparker/akvarier när genomförandeförordningen trädde i kraft den 3 augusti 2016 får fortsatt hållas till dess att individerna dör naturligt, förutsatt att individerna inte reproducerar sig och att individerna hålls i en sluten förvaring.

Det är inte tillåtet att sumpa okokt signalkräfta i andra vatten än där den fiskats.

Publicerad: 12 december 2019
Får jag odla signalkräftor?

Signalkräfta får inte odlas. Förbudet omfattar användande av metoder som syftar till att öka produktionen av signalkräfta utöver miljöns naturliga kapacitet, til exempel genom tillförsel av foder eller motsvarande. Extensiva kräftdammar kan jämföras med naturliga vatten med signalkräftor.

Publicerad: 12 december 2019
Får jag importera eller föra in signalkräftor från ett annat land till Sverige?

Det är förbjudet att föra in levande eller okokta sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae till Sverige. Förbudet gäller signalkräfta och kräftornas alla levnadsstadier.

Kräftor som kokats får fortsatt föras in från andra EU-länder eller importeras till Sverige.

Publicerad: 12 december 2019
Hur undviker jag att sprida kräftpest?

Kräftpest sprids med signalkräftor, hela eller delar av djur som förflyttas olagligt av människor. Smittan sprids också genom att kräftpestsporer följer med vatten, båtar, redskap och fisk vid förflyttning. Ju större mängd vatten som överförs desto större smittrisk.

Svensk lagstiftning säger att du måste desinficera redskap, båtar eller annan utrustning som använts vid ett fiske innan de flyttas till ett nytt vatten. Du får inte förvara, beta med eller kasta okokta kräftor eller delar av okokta kräftor i annat vatten än det där de fångats. Emballage som använts för förvaring av signalkräftor eller vatten som kräftorna har varit i kontakt med behöver desinficeras.

Utanför kräftan lever sporen maximalt ett par veckor i vatten. Sporerna är mycket känsliga för uttorkning samt för höga och låga temperaturer.

Publicerad: 12 december 2019
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Främmande arter Ryggradslösa djur Yrkesfiske