Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Fritidsfiske Främmande arter Yrkesfiske Vattenbruk Handel

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Under 2015 klassade EU signalkräftan som en invasiv främmande art. Året därpå ändrades reglerna för fiske av signalkräfta i Sverige. Vi har samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen.

Frågor och svar om signalkräftan

Varför ändrades reglerna?

En ny EU-förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter trädde i kraft 2015. Den tillhörande första förteckningen över 37 invasiva främmande arter publicerades i juli 2015 och trädde i kraft den 3 augusti 2016. Sex av arterna finns i svensk natur och signalkräftan är en av dem. I augusti 2017 uppdaterades listan med ytterligare 12 arter.

Förteckningen kommer att uppdateras med nya arter efter hand. På EU:s hemsida hittar du mer information om regleringen och underlag.

Särskilda regler gäller för arter med stor spridning, som signalkräftan bedöms ha i Sverige, där utrotning inte är kostnads- eller nyttoeffektivt. Hantering av arter med stor spridning ska presenteras i hanteringsprogram. I början av 2018 presenterade HaV ett förslag på hanteringsprogram för signalkräftan.

Publicerad: 12 januari 2018
Får jag fiska signalkräfta?

Ja, Havs- och vattenmyndigheten gör bedömningen att fiske av signalkräfta under 2019 kan pågå i enlighet med samma regler som tidigare gällt, både för yrkesfiskare och fiskare med enskild rätt.

Inför fisket 2020 kommer Havs- och vattenmyndigheten att remittera ett förslag på föreskrifter som ytterligare reglerar signalkräftan. Förslaget har tidigare framgått av det förslag till hanteringsprogram för signalkräfta som remitterats till en bred krets av Havs- och vattenmyndigheten under 2018.

I början av 2018 presenterade HaV ett förslag på nytt hanteringsprogram för signalkräftan. Hanteringsprogrammet innehåller bland annat förslag på nya krav för försäljning av okokta signalkräftor söder om Dalälven, förbud mot fiske och försäljning av okokta signalkräftor i övriga Sverige samt att allmänhetens kräftfiske på Vättern minskas från fem till två helger.

Publicerad: 12 januari 2018
Får jag sätta ut eller sumpa signalkräfta i naturen?

Nej, det är förbud mot att sätta ut eller flytta signalkräftor till andra vattenområden. Det är inte heller tillåtet att sumpa kräfta i andra vattenområden. Inga nya utsättningstillstånd kommer att utfärdas. Illegal utsättning av signalkräftor är det största hotet mot vår inhemska flodkräfta.

Publicerad: 12 januari 2018
Får jag sälja och transportera levande signalkräftor?

Ja, signalkräftan får säljas och transporteras levande till kokerier eller motsvarande, till exempel kokning i hemmet. Kräftorna ska vara i slutet förvar så att de inte kommer i kontakt med naturvatten som sjöar, dammar, vattendrag eller hav.

Transport av levande signalkräfta är inte tillåten inom skyddsområden för flodkräfta. Bland annat Öland och Gotland omfattas av förbud. Kontakta din lokala länsstyrelse för mer information.

Kokta kräftor bär inte på pest. För dem gäller inga nya regler för försäljning eller transport.

Publicerad: 12 januari 2018
Får jag importera levande signalkräfta?

Nej, sedan 2003 finns det ett nationellt förbud mot att föra in levande sötvattenskräftor till landet.

Publicerad: 12 januari 2018
Får jag odla signalkräfta?

Nej, det kommer inte längre vara tillåtet enligt de nya reglerna.

Se också ”Får jag sälja och transportera levande signalkräftor?”

Publicerad: 12 januari 2018
Varför listas signalkräftan?

Syftet med EU-förordningen är att förebygga, minimera och mildra effekter av invasiva främmande arter på djur och natur, människors hälsa och ekonomi. Kriterierna för att en art ska listas är att den ska vara främmande inom hela EU och att det krävs åtgärder på unionsnivå för att förhindra att den etablerar och sprider sig.

Signalkräftan är spridd i Europa, men det finns länder och regioner där den ännu inte är etablerad.

Publicerad: 12 januari 2018
Vem föreslår arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter?

Arter kan föreslås både av medlemsstaterna och av EU-kommissionen. Enligt krav i förordningen krävs det en fullständig riskbedömning för att lista en art. På EU:s hemsida finns riskbedömningarna samlade.

Publicerad: 12 januari 2018
Vem beslutar om EU:s förteckning över invasiva främmande arter?

Det är EU:s medlemsstater som beslutar om arterna på förteckningen. Beslut tas med kvalificerad majoritet.

Publicerad: 12 januari 2018
Vilka åtgärder behöver Sverige vidta ytterligare?

EU-listade arter är hårt reglerade, bland annat med förbud av import och spridning av arterna i naturen. För arter med stor spridning (som signalkräftan har i Sverige) finns inget krav på att utrota arten.

Sverige har 18 månader på sig att ta fram ett hanteringsprogram signalkräftan för att identifiera risker med hantering av levande signalkräfta och eventuella ytterligare åtgärder för att stoppa signalkräftans spridning nationellt. HaV håller nu på att se över Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar för att anpassa bestämmelserna som rör signalkräfta till förordningens krav. Bestämmelserna i förordningen gäller dock direkt som svensk lag.

De flesta aktuella hanteringsåtgärderna är redan genomförda:

  • Utsättningsstopp för signalkräfta till nya vatten sedan 1994.
  • Nationellt åtgärdsprogram för bevarande av flodkräftan och flodkräftfisket sedan 1998.
  • Importstopp för levande kräftor från utlandet sedan 2003.
  • Möjlighet att bilda speciella skyddsområden för flodkräfta sedan 2005.

Sedan länge finns också bestämmelser för att förhindra spridning av kräftpest, bland annat krav på desinficering av fiskeredskap och båtar och förbud mot att kasta ut döda kräftor.

Ytterligare åtgärder för att motverka spridning av signalkräftor kan bli aktuella i hanteringsprogram. I början av 2018 presenterade HaV ett förslag på hanteringsprogram för signalkräftan och i augusti 2019 presenterades ett förslag på kompletterande bestämmelser för hantering av signalkräfta. HaV kommer att besluta om det hanteringsprogrammet och kompletterande bestämmelser under hösten 2019. De nya reglerna förslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Publicerad: 12 januari 2018
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Fritidsfiske Främmande arter Yrkesfiske Vattenbruk Handel