Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Hitta på sidan

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Ändrade bestämmelser för kvotfördelning och rapportering

Fördelningen av laxkvoten och starttiderna för 2020 är desamma som det var under 2019. Fördelningen och startiderna anpassades då efter skyddsbehovet och storleken på laxbestånden.

Laxkvoter karta över område 31

Kvotfördelning för laxfisket 2020. Klicka på kartan för att se den i större format.

För 2020 har det införts nya regler som berör de som fiskar i ICES delområde 31 (norr om latitud 63 30 N) och direkt anknytande sötvattensområden.

De nya reglerna innebär:

 • Laxfällor i havs- och sötvattensområden ska vittjas separat. Fällor i sötvatten kan därmed inte vittjas vid samma fiskeresa som fällor i havet.
 • Landning av lax som är fångad i sötvatten måste förhandsanmälas per telefon två timmar före ankomst. Det möjliggör kontroll vid landning. Se hur du förhandsanmäler längre ner på sidan.
 • Positionsuppgifter för utsatta fällor i det berörda havs- och sötvattensområdet måste anges innan fiskeperioden startar. Rapporteringen sker via webben eller per telefon och uppgifterna förbättrar kontrollmöjligheterna av redskapen och motverkar samtidigt risken att fiske i havet redovisas som sötvattensfiske. Som tidigare ska varje fiskeresa motsvaras av en fiskeinsats i e-journalen, detta gäller bara dig som använder e-journal. Fiskeinsatsen ska även åtföljas av ett anmälningsnummer som genererats vid förhandsanmälan.

Ändringar finns i föreskrifterna HVMFS 2020:11-13.

Startdatum för laxfisket 2020

Startdatum för 2020 års laxfiske är följande:

 1. Söder om latituden 62 55 N: start 1 april
 2. Norr om latituden 62 55 N: start 17 juni
 3. Torneälvs fiskeområde: start 17 juni, kl. 12.00
 4. Umeälvens fredningsområde: start 1 juli

Länsstyrelsen kan medge undantag för ett begränsat fiske från och med den 12 juni i området mellan latituden 62 55 N och länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län, men inte i Umeälvens fredningsområde.

Laxkvoten för 2020

Tillgänglig laxkvot för svenskt kustfiske per område:

Tillgänglig laxkvot per område.

Område

Antal laxar

Delområde 31*

17 200

Umeälvens fredningsområde

2000

Delområde 30

7 000

Delområde 22-29

200

* Laxfisket i delområde 31 stoppas när kvoten närmar sig 13 000 laxar för att sedan fortsätta på fettfeneklippt lax i terminalfiskeområdena runt Lule älv och Skellefte älv, för att slutligen stoppas helt när 17 200 laxar är uppfiskade.

Uppföljningen av laxkvoten hittar du på sidan Uppföljning laxkvot.

Om fördelningen av laxfisket hittar du i FIFS 2004:25.

Utsättning av redskap

Ledarmar till fasta redskap får sättas ut innan fiske är tillåtet. Fiskhuset eller andra anordningar avsedda för att fånga fisk får inte till någon del anslutas till ledarmarna innan fiske är tillåtet. Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan vatten fram till dess att fiske är tillåtet.

Innan påbörjat fiske ska du som fiskar i delområde 31 eller i direkt anknytande sötvattensområde anmäla positioner för de fällor som du tänker använda i fisket.

Det gör du enklast genom att använda webbformuläret Anmäl positioner för fasta fällor

I Torneälvens fiskeområde får fiske bedrivas innan laxfisket start efter andra arter än lax. Fällorna måste dock tömmas innan fiskestarten.

Rapportering av laxfiske

Elektronisk rapportering

Lax fångad i Östersjön rapporteras oftast i en elektronisk kustfiskejournal (e-journal). För att få tillgång till e-journalen måste du ha ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Vänligen kontrollera att ditt användarnamn och lösenord fungerar i god tid innan laxfisket startar.

Vill du rapportera via e-journal? Läs mer och anmäl dig här.

Pappersloggbok och e-loggbok

Fiske efter lax med fartyg över 10 meter rapporterar i pappersloggbok, fartyg över 12 meter rapporterar sin fångst i en e-loggbok.

Att tänka på vid rapportering av laxfiske

 • Laxfisket rapporteras i e-journal, i pappersloggbok eller i e-loggbok beroende på storleken på båten. Det vanligaste sättet att rapportera är via e-journal (se manual för rapportering via e-journalPDF). Fiskar du i sötvattensområdet så rapporterar du i fångstrapport för inlandsfiske.
 • Rapporteringen från havsfångad lax ska ske senast två kalenderdagar efter den kalenderdags slut då redskapen vittjades.
 • I e-journalen ska varje fiskeresa rapporteras separat, det vill säga som en ny fiskeinsats. Varje fiskeinsats ska ha ett specifikt anmälningsnummer kopplat till sig. Det är det anmälningsnumret som genereras när förhandsanmälan görs och följer sedan automatiskt till e-journalen när fiskeinsatsen ska rapporteras.

 • Fångst av lax ska delas upp i fettfenklippt och vild lax. Vid fångst av både vild lax och lax med klippt fettfena redovisas detta genom att ange två rader med lax i fångstfliken i e-journalen. Den rad som visar fettfenklippt lax markeras genom att klicka i rutan fettfenklippt. Om du fångat vild lax lämnar du rutan omarkerad (se sidan 9 i manualenPDF).
 • Lax ska alltid anges i antal och kilon, detta gäller även vid rapportering av till exempel återutsatt lax eller vid kastad rovdjurskadad lax. (se sidan 8 i manualenPDF).
 • Alla laxfällor ska vara märkta med fullständigt för- och efternamn och adress eller telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som Länsstyrelsen tillhandahåller. Båtar som används vid fisket ska även de vara märkta med distriktsbeteckning.
 • När fisk transporteras till en fångstmottagare ska den följas av ett transportdokument som sedan skickas in till HaV (ladda ned transportdokumentPDF och anvisning för blankettenPDF). Lax som transporteras till Finland ska vara räknad och vägd innan den passerar gränsen.
 • Observera att om du bedriver annat fiske under samma period som laxfisket ska även dessa arter och redskap rapporteras elektroniskt i samma e-journal som laxen. Det är inte möjligt att rapportera både elektroniskt och via papper för samma period (se sidan 11 i manualenPDF)
 • Sälskadade redskap redovisas som en separat fiskeaktivitet utan fångst (se sidan 10 i manualenPDF). Sälskadade redskap redovisas med den redskapsmängd (meter eller antal) som har sälskador eller innehåller sälskadad fisk. Denna information används bland annat vid beräkning av sälskadeersättning och är viktig att rapportera i samband med rapporteringen av fisket.

Förhandsanmälan om landning

Landning av lax i område 30, 31 för fasta redskap samt lax från område 25 ska alltid förhandsanmälas till HaV. Nytt för i år är att lax som är fångad i sötvatten angränsande till område 31 också måste förhandsanmälas.

En förhandsanmälan innebär att du på förhand anmäler när och var du tänkt komma in och vad du har för fångst ombord. Du kan göra din anmälan så tidigt som du önskar, exempelvis hemifrån innan du åker ut för att vittja, men senast 2 timmar innan du beräknar ankomma hamn med fångst ombord.

Tänk på att du fortfarande ska anmäla antalet laxar du kommer till hamn med. Har du gjort din förhandsanmälan i förväg behöver du därför ringa in och komplettera din anmälan med antal innan du går i land. Uppgiften om antalet laxar behöver inte vara exakt, en differens på 20 procent jämfört med vad som slutligen landas är tillåten.

Du får inte ankomma tidigare än den tid som du anger i din anmälan och inte heller mer än 1 timma efter den tid som du anmält.

Förhandsanmälan och eventuella justeringar av ankomsttid och antal lämnas via telefon till FMC på telefon 0771 – 10 15 00. Välj alternativ 1.

Förhandsanmälan ska innehålla:

 • Fartygets distriktsbeteckning
 • Klockslag för ankomst till hamn
 • Antal laxar – detta kan kompletteras under resan, men måste vara klart vid ankomst till hamn.
 • Koordinater för ankomsthamnen i grader och minuter med två decimalers noggrannhet (WGS84-format). Till exempel: 63°41,97’N 20°20,80’E

Krav på godkänd våg

När fångsten landats ska den även vägas. Vid vägning av fångst ställs krav på en godkänd våg som uppfyller Swedacs krav. För att verifiera att din våg är godkänd för dina förhållanden kontakta Swedac.

För mer information om vägning se våra informationssidor om vägning.

Landningskontroll

Vid en landningskontroll kan landningen ta lite längre tid på grund av att kontrollanter är med och kontrollerar antalet laxar som landas. Ibland närvarar kontrollanterna även vid vägningen.

Vid landningskontroll har du som fiskare skyldighet att vara behjälplig för att tillsynen ska vara genomförbar. Du behöver till exempel ge tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller hanteras.

Landningskontrollanterna ska på begäran kunna få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Passa på att ställa eventuella frågor till kontrollanterna om till exempel rapportering eller andra delar i regelverket.

Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp

Om du saknar inloggningsuppgifter eller har problem med inloggning eller byte av lösenord vänligen kontakta:

Har du frågor angående rapportering vänligen kontakta:

Har du frågor angående laxförvaltningen vänligen kontakta:

Har du frågor angående kvoter och infiskning vänligen kontakta:

Har du frågor angående landningskontroll vänligen kontakta:

För support efter kontorstid vänligen kontakta:

Publicerad: 2014-05-28
Uppdaterad: 2021-03-03
Sidansvarig: Webbredaktion