Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Hitta på sidan

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Startdatum för laxfisket 2021

 • Söder om latituden 62 55 N: start 1 april
 • Norr om latituden 62 55 N: start 17 juni
 • Torneälvs havsområde: start 17 juni, kl. 12.00
 • Umeälvens fredningsområde: start 1 juli

Länsstyrelsen kan medge undantag för ett begränsat fiske från och med den 12 juni i området mellan latituden 62 55 N och länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län, men inte i Umeälvens fredningsområde.

Ändrade bestämmelser för fiske av lax i Östersjön samt fiske med fast redskap

För 2021 ökar laxkvoten i Västerbotten och Norrbotten med 1800 laxar och svenska bestämmelser för fiske med fast redskap anpassas till EU:s bestämmelser om yrkesfiskets landningsskyldighet vid fångst av lax. Starttiderna för 2021 är desamma som det var under 2020. Fördelning av laxkvot och starttider har utformats och anpassats efter skyddsbehovet och storleken på laxbestånden.

Laxkvoter karta över område 31

Kvotfördelning för laxfisket 2021.

Nytt för i år

 • I Västerbotten och Norrbotten (delområde 31), exklusive Umeälvens fredningsområde får högst 19 000 laxar fångas. När antalet landade laxar närmar sig 15 000 laxar kan fisket stoppas för att endast tillåta fortsatt fiske av lax i terminalfiskeområdena utanför Luleälven och Skellefteälven.
 • I Umeälvens fredningsområde får högst 2 000 laxar fångas
 • I del av Uppsala län, Gävleborgs län och Västernorrlands län (delområde 30) får högst 7 000 laxar fångas.
 • I resterande del av Östersjön (delområde 22-29) får högst 200 laxar fångas.
 • När fiske med fast redskap inte är tillåtet så får fiskhuset eller andra anordningar som är avsedda att fånga fisk eller stänga inne fisk, inte i någon del anslutas till ledarmarna. För push up-fällor gäller att fiskhuset får vara anslutet till ledarmen om fiskhuset hålls ovan vattenytan fram tills att fisket är tillåtet.
 • Vid fiske med push up-fällor som är utrustade med vittjanpåse, ska vittjanpåsen vara fast ansluten till redskapet under hela tiden då fisket bedrivs. Vittjanpåsen ska vara utformad på ett sätt som medför skonsam vittjning av fällan utan att den fångst som ska släppas ut i vattnet hanteras ovan vattenytan.
 • Under tid fiske med fast redskap är förbjudet får Länsstyrelsen besluta om tillstånd för yrkesfiskare att fiska med fast redskap efter strömming till och med den 31 maj om redskapen som används är undantagna från landningsskyldigheten. Eftersom det inte finns några redskap som är undantagna från landningsskyldigheten är det ännu inte möjligt för länsstyrelsen att besluta om tillstånd att fiska med fast redskap efter strömming till och med den 31 maj.
 • Två nya redskapskoder införs för fångstrapportering. För fångstrapportering vid fiske med laxfälla ”push-up” försedd med vittjanpåse införs redskapskoden 846. För fångstrapportering vid fiske med strömmingsryssja ”push-up” försedd med vittjanpåse införs redskapskoden 838.
 • Från den 1 januari 2021 upphörde det tidigare undantaget från landningsskyldigheten vid fiske av lax med fast redskap att gälla.
 • EU kommissionen beslutade den 22 juni 2021 att medge undantag från landningsskyldigheten för fasta redskap med hög överlevnad vid frisläppande av lax. HaV gör bedömningen att bestämmelserna bör tillämpas, trots att dessa inte vinner laga kraft förrän i slutet av augusti 2021, mot bakgrund av ärendets beredning och möjligheten att främja yrkesfiske efter sik under sensommaren med fasta redskap som undantas från landningsskyldigheten för lax. Du kan läsa mer om detta undantag nedan.

Ändringarna finns i föreskrifterna

Undantag från landningsskyldigheten

Från den 1 januari 2021 upphörde det tidigare undantaget från landnings­skyldigheten vid fiske av lax med fast redskap att gälla. EU kommissionen har den 22 juni 2021 beslutat om att medge undantag från landningsskyldigheten för lax med fasta redskap med hög överlevnad vid frisläppande men med vissa begränsningar av hur mycket lax som får frisläppas. Det innebär att landnings­skyldigheten inte gäller för lax som fångas i fasta redskap som är skonsamma där fångsten innesluts i en fast nätkasse som ryssjor, fiskfällor, storryssjor/bottengarn och push up fälla som försetts med vittjanpåse. All lax som fångas med push up fälla med redskapskod 845 omfattas inte av undantaget och ska därför landas. EU-kommissionens förordning om undantag från landningsskyldigheten träder inte i kraft förrän i slutet av augusti 2021 men HaV gör bedömningen, mot bakgrund av beredningen av lagstiftningen, att bestämmelserna i förslaget bör tillämpas från den 22 juni 2021. Undantaget gäller fram till den siste december 2023 varefter EU-kommissionen kommer att begära in vetenskaplig dokumentation om hög överlevnad för ett nytt beslut om vilka redskap som kan medges undantag från landningsskyldigheten.

Den mängd lax som får frisläppas från redskap som är undantagna från landningsskyldigheten är högst 8 % av det nationella nyttjandet av laxkvoten vilket för Sveriges del bedöms vara en utkastkvot på ca 2 300 laxar. Det möjliggör i sin tur att sådana redskap kan vara tillåtna att fiska med enligt den nationella lagstiftningen, trots att det är förbjudet att fånga lax, så länge utkasten av lax inte överstiger utkastkvoten.

Laxfälla push up med redskapskod 845 omfattas inte av undantaget varför all lax i detta redskap fortsatt ska landas. Detta i sin tur innebär att redskapet inte kan vara tillåtet att använda enligt den nationella lagstiftningen under perioder när laxfiske inte är tillåtet eftersom fångst av lax ändå kommer att ske om redskapet används.

Laxkvoten för 2021

Tillgänglig laxkvot per område.

Område

Antal laxar

Delområde 31*

19 000

Umeälvens fredningsområde

2000

Delområde 30

7 000

Delområde 22-29

200

* Laxfisket i delområde 31 stoppas när kvoten närmar sig 15 000 laxar för att sedan fortsätta på lax i terminalfiskeområdena vid Lule älv och Skellefte älv, för att slutligen stoppas helt när 19 000 laxar är uppfiskade. I det fall laxfisket stoppas under juli månad kommer även att införas ett redskapsstopp för fasta redskap.

Detta redskapsstopp kommer att gälla för både yrkes- och fritidsfiske. Fiske med fasta redskap kommer att tillåtas igen under augusti om det finns laxkvot kvar samt efter sik och andra arter än lax med fasta redskap som är undantagna från landningsskyldigheten även om laxfisket är stoppat.

Uppföljningen av laxkvoten hittar du på sidan Uppföljning laxkvot.

I FIFS 2004:25 hittar du fördelningen av laxfisket.

Utsättning av redskap

Vid fiske med fast redskap får fiskhuset eller andra anordningar som är avsedda att fånga fisk eller stänga inne fisk, inte i någon del anslutas till ledarmarna under tid då fiske med fast redskap är förbjudet.

Innan påbörjat fiske ska du som fiskar i delområde 31 eller i direkt anknytande sötvattensområde anmäla positioner för de fällor som du tänker använda i fisket.

I år är formuläret förbättrat men du kommer behöva logga in på ”Mina sidor” för att kunna rapportera var dina fällor är placerade.

I Torneälvens havsområde är det från och med den 11 juni till och med den 15 september bara tillåtet att fiska med fasta redskap som är undantagna från landningsskyldigheten under tid som fiske efter lax är förbjudet. Detta gäller till och med den 31 maj 2022.

Om bestämmelser för utsättning av fasta redskap i Torneälvens fiskeområde hittar du i 2:a kapitlet i fiskeförordningen.

Kontroll av laxfisket

Havs- och vattenmyndigheten, (HaV) och Kustbevakningen har ett delat ansvar för kontrollen av det svenska laxfisket. Kustbevakningen ansvarar för kontroll till sjöss (till exempel redskapskontroller) medan HaV ansvarar för kontroll i land, vilket omfattar både landnings- och handelskontroll samt administrativ kontroll som sker baserat på inkomna uppgifter.

Kontrollen är en viktig del i arbetet med att validera rapporterade uppgifter, vilket i förlängningen leder till en korrekt kvotuppföljning.

 • Vid en landningskontroll kan landningen ta lite längre tid på grund av att kontrollanter är med och kontrollerar antalet laxar som landas. Ibland närvarar kontrollanterna även vid vägningen.
 • Vid en landningskontroll har du som fiskare skyldighet att vara behjälplig för att tillsynen ska vara genomförbar. Du behöver till exempel ge tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller hanteras.
 • Landningskontrollanterna ska på begäran kunna få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Passa på att ställa eventuella frågor till kontrollanterna, om till exempel rapportering eller andra delar i regelverket.

HaV följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och vidtar försiktighetsåtgärder vid kontroll. Våra kontrollanter kommer att ha tillgång till korrekt skyddsutrustning anpassat efter situation. Vid en kontroll så är det framförallt viktigt att avståndet hålls mellan kontrollanterna och besättningen. Att hålla avstånd och vara försiktig bygger på ömsesidig respekt.

Anmälningar som möjliggör viktig kontroll

För att kunna utföra vissa kontrollmoment omfattas ibland fisket av anmälningskrav av olika karaktär. Här följer en beskrivning av de två anmälningar som kan vara aktuella för dig som fiskar lax, beroende på i vilket område du fiskar.

Anmälan om laxfällans position

Senast dagen innan du påbörjar ditt fiske ska du anmäla var du placerar dina fällor. Eftersom reglerna skiljer sig åt vid olika tidpunkter och områden, är det viktigt för kontrollmyndigheterna att veta var fällorna är placerade. Anmälan gör även en planerad redskapskontroll möjlig.

Nej, inte alla. Du ska endast anmäla fällornas position till HaV om du som licensinnehavare fiskar efter lax i delområde 31, samt i angränsande sötvattensområden, med fasta redskap som i någon del är högre än 1,5 meter.

 • I år kommer du att anmäla dina fällor via ett formulär som finns tillgängligt när du loggar in på Mina Sidor.
 • Du gör en anmälan per fälla och anger positionen i grader och minuter med två decimaler (NN° NN,NN). När du fyller i dina uppgifter kan du kontrollera på kartan bredvid inmatningen att positionen stämmer med verkligheten. Du kan även se positioner när du klickar på kartan för att hitta rätt placering.
 • När du trycker på spara samlas dina uppgifter i en tabell nedanför inmatningsfältet.
 • Om du flyttar din fälla eller tar upp den helt, måste du redigera dina uppgifter. Det gör du genom att ta bort den gamla anmälan och gör en ny inmatning för en ny position.
 • Anmälningarna gäller för den här säsongen. Nästa år gör du nya anmälningar för dina fällor.
 • Om du inte har inloggningsuppgifter till Mina Sidor, eller om inloggningen krånglar, vänder du dig till Lena Thorsell.
 • Här hittar du mer detaljerade instruktioner för hur du anmäler dina fällor på Mina Sidor. Pdf, 258.3 kB.

Förhandsanmälan om ankomst till hamn med lax ombord

Om du ankommer hamn med minst en fångad lax ombord måste du göra en förhandsanmälan. En förhandsanmälan innebär att du på förhand anmäler när och var du tänkt komma in och hur många laxar du har ombord. Den här anmälan är en förutsättning för att en landningskontroll ska kunna ske, och HaV ser allvarligt på en överträdelse gällande utebliven förhandsanmälan.

Genom att antalet laxar anges i anmälan kan infiskningen följas närmare i realtid. Fältkontrollens uppgifter jämförs med det uppskattade antalet i förhandsanmälan. Uppgifterna kan även kontrolleras mot den rapportering som du senare gör i din e-journal eller loggbok. Detta är en viktig del i arbetet med att validera fångstuppgifter, vilka ligger till grund för en korrekt kvotuppföljning.

Viktigt att tänka på när du gör din förhandsanmälan är att du anger rätt tid, rätt plats och rätt fartyg, och att du kommer ihåg att komplettera anmälan med antal laxar om du gjort din anmälan innan du vittjat.

Förhandsanmälan och eventuella justeringar lämnas via telefon till FMC på 0771 – 10 15 00. Välj alternativ 1.

Fartyg som ankommer hamn med lax ombord som fiskats i följande områden ska förhandsanmäla sin ankomst:

 • område 30 och 31 med fasta redskap,
 • område 25,
 • sötvattensområden vilka angränsar till delområde 31
 • Du kan göra din anmälan så tidigt som du önskar, exempelvis innan du åker ut för att vittja, men senast 2 timmar innan du beräknar ankomma hamn med fångst ombord.
 • Du får inte ankomma tidigare än den tid som du anger i din anmälan och inte heller mer än 1 timme efter den tid som du anmält.
 • Om du vill ankomma tidigare än angiven tid kan du kontakta FMC och fråga om det går att komma in tidigare. FMC kontaktar då fältkontrollen som tar beslut vid varje enskilt tillfälle.
 • Fartygets distriktsbeteckning
 • Klockslag för ankomst till hamn
 • Koordinater för ankomsthamnen i grader och minuter med två decimalers noggrannhet (WGS84-format). Till exempel: 63°41,97’N 20°20,80’E
 • Antal laxar – Om du förhandsanmäler innan du vittjat dina redskap måste du komplettera anmälan med antal laxar senast innan du ankommer hamn, genom att ringa FMC. Uppgiften om antal laxar behöver inte vara exakt. En differens på 20 procent jämfört med vad som slutligen landas är tillåten.

Rapportering av laxfiske

Fartyg under 10 meter rapporterar i elektronisk fiskejournal (e-journal). Pdf, 832.4 kB.

För att få tillgång till e-journalen måste du ha ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Det är viktigt att du kontrollerar att ditt användarnamn och lösenord fungerar i god tid innan laxfisket startar. Vill du rapportera via e-journal? Läs mer och anmäl dig här.

Är fartyget 10 -11,99 m rapporterar du i pappersloggbok Pdf, 316.7 kB..

Fartyg >12 meter rapporterar i elektronisk loggbok Pdf, 2.3 MB. (vCatch).

Fångst från sötvattensområden rapporterar du i fångstrapport för inlandsfiske. Pdf, 217 kB.

 • Rapportering i e-journal ska ske senast två dagar efter den dag då redskapet vittjades.
 • Om rapportering sker i pappersloggbok ska den skickas eller lämnas till HaV senast 48 timmar efter landning.
 • Rapportering i den elektroniska loggboken ska ske efter varje fiskeaktivitet, och senast innan ankomst till hamn.
 • Blanketten Rapport för inlandsfiske Pdf, 87.7 kB. skickas till HaV efter avslutad säsong, dock senast 31 januari påföljande år.
 • I e-journalen ska varje fiskeresa rapporteras separat, det vill säga som en ny fiskeinsats. Varje rapporterad resa ska kopplas ihop med den förhandsanmälan du gjorde för den specifika resan. Det gör du genom att i e-journalen ange det anmälningsnummer som genererades när du förhandsanmälde. Numret följer automatiskt med till e-journalen där du väljer rätt nummer från en lista.
 • Du måste ange om den lax du redovisar är fettfenklippt eller vild. Det gör du genom att dela upp fångsten på två rader och på rad som avser fettfenklippt lax klickar du på rutan ”fettfenklippt”. Observera att du alltid ska klicka i rutan fettfenklippt även om du endast fångat sådan lax. Om du fångat vild lax lämnar du rutan omarkerad (se sidan 12 i manualen). Pdf, 832.4 kB.
 • Lax ska alltid anges i antal och kilon.
 • Observera att om du bedriver annat fiske under samma period som laxfisket ska även dessa arter och redskap rapporteras elektroniskt i samma e-journal som laxen. Det är inte möjligt att rapportera både elektroniskt och via papper för samma period.
 • Sälskadade redskap redovisas som en separat fiskeaktivitet utan fångst (se sidan 13 i manualen). Pdf, 832.4 kB. Använd koden ROV och redovisa den redskapsmängd (meter eller antal) som har sälskador. Informationen används bland annat vid beräkning av sälskadeersättning och är viktig att rapportera i samband med rapporteringen av fisket.
 • Sälskadad fångst rapporteras som utkast men med koden ROV. Sälskadad fångst omfattas inte av landningsskyldigheten och kan därför kastas ut. 

Övrigt

 • Om du har laxfällor i havet och i sötvattensområde kan du inte vittja dem på samma fiskeresa. Det beror på att laxen som fångas i havet är kvoterad och HaV behöver därför säkerställa att havsfångad lax inte blandas ihop med den som fångas i sötvattensområdet.
 • Tänk också på att rapporteringen skiljer sig åt beroende på om laxen är fångad i hav eller inte. Laxen från sötvattensområden ska rapporteras i fångstrapport för inlandsfiske och den ska inte rapporteras i avräkningsnotan.

Två nya redskapskoder har lagts till i redskapsbilagan. Det är:

 • 846 Push up med vittjanpåse
 • 838 Sill-/strömmingryssja/push upp, vittjanpåse

Vittjanpåsen är en lång knutlös nätpåse, liknande en trålslang, fäst vid fiskhuset öppning för tömning av fångsten. Vittjanpåsen ligger i vattnet när fiskhuset höjs och fisken leds in i vittjanpåsen utan att hamna ovan vattenytan i fiskhusets hårda låda.

Om någon av dessa redskap används ska tillhörande koder användas.

Om du rapporterar i eloggbok finns de nya koderna tillgängliga när du uppdaterar klienten och listorna till den senaste versionen.

 • Alla laxfällor ska vara märkta med fullständigt för- och efternamn och adress eller telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som Länsstyrelsen tillhandahåller.
 • Båtar som används vid fisket ska även de vara märkta med distriktsbeteckning.
 • När fisk transporteras från landningsplatsen till en fångstmottagare eller till en annan hamn för vägning ska den åtföljas av ett transportdokument som ska skickas in till HaV senast 48 timmar efter lastning (ladda ned transportdokument Pdf, 151.4 kB. och anvisning för blanketten Pdf, 93.8 kB. ).
 • OBS! Om laxen ska transporteras till annan medlemsstat ska en kopia på transportdokumentet även skickas till behöriga myndigheter i den medlemsstat där försäljning ska ske.
 • Lax som transporteras till Finland ska vara räknad och vägd innan den passerar gränsen.
 • Transportdokumentet kan också skickas in elektroniskt innan transporten påbörjas. Ta en bild på dokumentet och skicka med e-post till: dokumentation@havochvatten.se. Om dokumentet skickas elektroniskt innan transport måste inte dokumentet följa med transporten.

När fångsten landats ska den även vägas. Vid vägning av fångst ställs krav på en godkänd våg som uppfyller Swedacs krav.

En godkänd våg ska vara märkt och plomberad. För mer information se våra informationssidor om vägning.

Publicerad: 2014-05-28
Uppdaterad: 2021-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion