Om det är sannolikt att ett brott har begåtts

Hitta på sidan

I 29 kapitlet i miljöbalken finns straffbestämmelser. I detta avsnitt framgår vilka brottsbeskrivningar som skulle kunna vara aktuella när det gäller små avloppsanläggningar.

Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, så kallad åtalsanmälan. Denna skyldighet framgår av 26 kap. 2 § miljöbalken.

När tillsynsmyndigheten, vanligen miljöförvaltningen, bedömer om en handling ska åtalsanmälas ska man inte ta hänsyn till varför överträdelsen skedde. Det är bedömningar som åklagaren ansvarar för.

Att en anmälan gjorts innebär inte att förvaltningens övriga skyldigheter som tillsynsmyndighet sätts ur spel. Miljöförvaltningen ska fortsätta sitt arbete, till exempel genom att meddela föreläggande eller förbud, får att få till stånd rättelse så att miljöbalkens krav följs. Det kan här uppmärksammas att i 18 kap. 1 § i offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om så kallad förundersökningsekretess. Bestämmelserna har i praxis ansetts vara tillämpliga även för uppgifter i handlingar hos en kommunal myndighet som har överlämnats till en polismyndighet i samband med åtalsanmälan (se RÅ 2002 ref. 103).

Exempel på straffbestämmelser i miljöbalken

Några exempel på straffbestämmelser som skulle kunna vara aktuella vid driften av små avloppsanläggningar är:

  • 29 kap. 4 § 2 punkten – otillåten miljöverksamhet, om verksamhetsutövaren bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet.
  • 29 kap. 1 § – miljöbrott, om någon orsakat att det i mark eller vatten släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa i en omfattning som inte har ringa betydelse eller någon annan betydande olägenhet för miljön.

Att släppa ut avloppsvatten i strid med förbudet i 12 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är inte i sig straffbelagt enligt bestämmelserna i 29 kapitlet miljöbalken.

Om miljöförvaltningen anser att det är svårt att bedöma om en brottsbeskrivning verkligen gäller för en överträdelse eller om man har andra frågor när det gäller tillämpningen av 29 kap. bör myndigheten ta kontakt med åklagare eller polis.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion