Vombsjöns tillrinningsområde

Hitta på sidan

Målet med projektet är att i dialog med lantbrukare och andra aktörer identifiera incitament för markägare att upplåta mark till åtgärder som minskar övergödning och ökar landskapets vattenhållande kapacitet.

Vombsjön

Foto: Tette Alström

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Dialogen ska även öka kunskapen om vatten och näringstransport i landskapet genom fokus på samarbete inom mindre delavrinningsområden. Där är målet ett fördjupat kunskapsutbyte med lokal förankring som även resulterar i lägen för kostnadseffektiva vattenvårdsåtgärder.

Vad vi gör

Kävlingeåns vattenråd har under 25 år aktivt stöttat åtgärdsarbetet i Vombsjöns tillrinningsområde och har redan idag ett upparbetat kontaktnät. I två delavrinningsområden har vattendialoger genomförts tidigare som resulterat i konkreta vattenvårdsåtgärder. En ny vattendialog har startats under 2019 och ytterligare en ska startas upp under 2020. Parallellt fortsätter arbetet med att genomföra vattenvårdsåtgärder i tillrinningsområdet.

Bakgrund

Kävlingeåns vattenråd har lång erfarenhet av åtgärdsarbete och samverkan på lokal nivå. Nu satsas extra mycket på Vombsjöns avrinningsområde inom LEVA-projektet Vombsjöns tillrinningsområde –lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Parallellt pågår projektet Fokus Vombsjön som är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten (dricksvattenproducent). Projektet syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön. Vombsjön är en värdefull sjö ur många aspekter; drickvattentäkt för 400 000 personer, aktivt yrkes- och fritidsfiske samt ett uppskattat rekreationsmål. Att minska näringstransporten med fokus på fosfor till sjön är ett viktigt mål för att minska problem med övergödning i sjön. Även i tillrinningsområdets vattendrag behöver åtgärder genomföras för att uppnå god status. Detta gäller såväl minskade mängder av näringsämnen som att förbättra vattendragens naturliga funktion (hydromorfologi) med åtgärder som gynnar vattenanknutna djur och växter.

Kontakt för pilotområdet

Tette Alström, Ekologigruppen
E-post: tette.alstrom@ekologigruppen.se
Tel: 046- 10 67 64

Christian Magyar Alsterberg, Kävlingeåns vattenråd
E-post: christian.magyaralsterberg@lund.se
Tel: 046- 359 69 46

Publicerad: 2020-01-09
Sidansvarig: Webbredaktion