Sydvästra Skånes avrinningsområde

Hitta på sidan

Vattenrådet har startat upp ett långsiktigt och systematiskt åtgärdsarbete för att försöka hitta lösningar på övergödningsproblematiken och samtidigt bibehålla en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.

Våtmark.

Foto: Lanny Göransson

Vi vill bidra till ett ökat lokalt engagemang för vatten.

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet

Målet för samtliga vattenförekomster i området är, enligt EU:s ramdirektiv för vatten, att uppnå god ekologisk status senast 2027.

För att nå dit arbetar vi med dialogmöten, fältbesök och personlig kontakt med markägare i området. I LEVA-projektet ingår framför allt Skivarpsåns och Gessiebäckens avrinningsområden. Förhoppningen är att vattenrådet ska fungera som en katalysator för markägare som vill ta steget att utföra en åtgärd, men som kanske saknar tid eller ork att själv driva ett sådant projekt.

Bakgrund

Sydvästra Skånes Vattenråd är en ideell organisation som bildades av de tre kommunerna Vellinge, Trelleborg och Skurup år 2013.

Vi arbetar i ett av Sveriges jordbruksintensivaste områden: Söderslätt. Här brukas marken huvudsakligen till växtodling och vattendragen är starkt påverkade av mänsklig aktivitet. I områdets norra delar övergår slätten i det sydskånska backlandskapet med en kuperad terräng som utmärks av mer varierad natur med ett stort antal dödisgropar.

Totalt omfattar området 676 kvadratkilometer varav omkring 85 procent består av åkermark. Samtliga vattendrag mynnar i Östersjön eller Öresund och har idag måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status enligt vattenmyndighetens klassning.

Kontakt för pilotområdet

Ammy Göransson, Vattenrådssamordnare och projektledare
E-post: ammy.goransson@trelleborg.se
Tel: 0410-73 44 07

Robert Engström, Åtgärdssamordnare
E-post: robert.engstrom@trelleborg.se
Tel: 0410-73 41 38

Publicerad: 2019-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion