Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Hitta på sidan

Pilotområdet för detta projekt är avrinningsområdena för Enköpingsån och Örsundaån. Projektet leds av Enköpings kommun och kommer att pågå fram till början av 2021.

Våtmark i form av å med

Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet

Det övergripande målet med projektet är att:

  • minska övergödningen av pilotområdets sjöar och vattendrag och
  • minska de båda avrinningsområdenas bidrag till övergödningen av nedströms liggande Mälarfjärdar.

I samverkan med markägare, lantbrukare, kommuner och andra aktörer är målen att öka förståelsen för den lokala övergödningsproblematiken, förstå åtgärdsbehovet och komma igång med kostnadseffektiva praktiska åtgärder med hjälp av extern finansiering. Vidare mål är att starta två vattenråd för projektets båda åar. Projektet ska även bidra till att lokala hållbarhetsmål inom livsmedelsstrategin uppnås.

Bakgrund

Pilotområdet är en del av Norra Östersjöns Vattendistrikt. Till ytan är området 900 km2 stort varav cirka 400 km2 är jordbruksmark. Det finns närmare 700 aktiva lantbrukare och cirka 5000 hästar. Området ligger i Uppsala län och berör kommunerna Enköping, Heby samt till en mindre del Uppsala.

Huvuddelen av pilotområdet ligger inom Enköpings kommun, den kommun i landet, näst efter Gotland, som har störst areal jordbruksmark. Pilotområdet präglas av öppna jordbrukslandskap som omges av mindre skogsområden, främst i avrinningsområdenas/pilotområdets utkanter. Inom området finns 19 vattenförekomster, tre sjöar och 16 vattendrag. Alla vattenförekomster har klassats till måttlig ekologisk status. Övergödning är det i särklass största miljöproblemet och vattenmiljöerna i avrinningsområdena är starkt påverkade av rätning och rensning.

Kontakt för pilotområdet

Är du intresserad av att vara med i projektet hör av dig till vår vattenrådgivare Cassandra Telldahl Bjelkelöv.

Cassandra Telldahl Bjelkelöv, Vattenrådgivare
Agronom, Enköpings kommun
E-post: cassandra.telldahl.bjelkelov@enkoping.se
Tel: 0701-62 57 22

Johan Axnér, Vattenstrateg
Enköpings kommun
E-post: johan.axner@enkoping.se
Tel: 0171 – 62 70 77

Publicerad: 2019-11-19
Sidansvarig: Webbredaktion