LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland-nordvästra Skåne

Hitta på sidan

Projektet drivs av Hushållningssällskapet Halland och pågår till 2021. Tillsammans med markägare och lantbrukare arbetar man för att identifiera gårdsspecifika lösningar för att fånga upp fosfor och kväve.

Vattenområde med skog i bakgrunden

Stjärnarpsdalen. Foto: Lea Schneider

Arbetet fokuserar på avrinningsområden som inte har egna limniska vattenråd, det vill säga där landbaserade åtgärder oftast uteblir (se projektområde på kartan nedan).

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet

Projektet bygger på ett holistiskt koncept som består av att:

  • inspirera markägare i samband med åtgärder mot övergödning och andra miljöförbättrande åtgärder så som exempelvis anläggandet av multifunktionella våtmarker, fosfordammar, integrerade skyddszoner, groddammar, samt strukturkalkning. Vi erbjuder också fältvandringar, inspirationsmöten, workshoppar med mera.
  • ge individuell rådgivning i samband med åtgärder,
  • projektera åtgärderna,
  • guida markägare och lantbrukare genom den administrativa och byråkratiska delen, så som ansökan om anläggnings- och skötselstöd, samt anmälan om vattenverksamhet på länsstyrelsen,
  • vara med vid anläggningsarbetet (övervaka byggnationen),
  • skapa vattengrupper för framtiden.

Bakgrund

Kustnära vattendrag och diken är ofta hårt belastade med näringsämnen vilket leder till övergödning som är negativt för växt- och djurlivet i vattendragen. Dessutom bidrar transporten av näringsämnen i bäckar och åar mycket till övergödningen av havet med negativa effekter på ekosystemfunktioner så som vattenkvalitet och biologisk mångfald, till exempel algblomningar och döda bottnar.

Kontakt för pilotområdet

Lea Schneider
E-post: lea.schneider@hushallningssallskapet.se
Tel: 035–46505

Vill du bidra till minskning av näringsläckage i kustnära avrinningsområden i södra Halland och nordvästra Skåne eller vill veta mer om våra aktiviteter? Ta gärna direkt kontakt med oss på Hushållningssällskapet Halland.

Mer info finns också på projektets facebooksida.

Publicerad: 2019-08-22
Sidansvarig: Webbredaktion