Avrinningsområden på Orust

Hitta på sidan

Projektet drivs av Orust kommun och omfattar sex mindre avrinningsområden på Orust. Målet är att öka lokalt engagemang för åtgärdsarbete mot övergödning.

Flygfoto. Åker i förgrund och sjö i bakgrund.

Foto: Lars Lundborg / Videomakers.

Vi försöker hitta orsakerna till övergödning och hur vi tillsammans kan komma överens om åtgärder.

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet

Orust kommuns mål med projektet är att skapa ett positivt och engagerat åtgärdssamarbete med lantbrukare och andra lokala aktörer. Genom att väcka idéer och sedan hjälpa till att få dem förverkligade, hoppas vi kunna öka åtgärdstakten mot övergödningen.

Bakgrund

Projektets pilotområde omfattar sex mindre avrinningsområden på Orust. Områdena avvattnas till sjöarna Grindsbyvattnet och Rödsvattnet samt åarna Varekilsån, Kärrebergsån, Hagaån och Strane Å. Kustvattnen runt Orust består till stor del av trånga fjordar som hyser stora naturvärden men som samtidigt är känsliga för störningar. Övergödning har länge varit ett känt problem i området.

Vad vi gör

Vi försöker hitta orsakerna till övergödning och hur vi tillsammans kan komma överens om åtgärder. Som utgångspunkt har vi alltid konceptet som Greppa Näringen arbetat med i många år – att växtnäringen ska tas upp av grödan, inte läcka ut i vattnet. I arbetet tas lokala kunskaper till vara, men vi samverkar även med organisationer som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Naturskyddsföreningen. Vid behov anlitas experter för utredningar och utformning av åtgärder.

När åtgärder utformas så försöker vi alltid se vilka mervärden som kan hittas, som ökad jordbruksproduktion, biologisk mångfald och friluftsliv. När en markägare är överens med oss om orsak och åtgärd, så hjälper vi till med hela byråkratin. Allt från att hitta finansiering till att skaffa eventuella tillstånd och entreprenörer som kan utföra åtgärden.

Under projektets första år har vi arbetat med att etablera vårt kontaktnät. Vi har också genomfört ett antal platsbesök ute hos markägare. Vi håller på att för varje avrinningsområde upprätta en karta med möjliga åtgärder.

LEVA Orust Åtgärdspaket 1

Vi har utformat ett första åtgärdsprojekt för åtgärder som vi redan har kommit överens om. Strukturkalkning, våtmarker, återmeandring och restaurering av svämplan omfattas. Projektet finansieras huvudsakligen med LOVA-medel (Lokala vattenvårdsprojekt), påbörjas 2020 och har en budget på ca 5 miljoner kronor.

Kontakt för pilotområdet

Andreas Höglind, åtgärdssamordnare
E-post: andreas.hoglind@orust.se
Tel: 076-798 36 60

Mer info finns också på projektets webbsida.

Publicerad: 2019-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion