Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde

Hitta på sidan

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Pilotområdet utgörs av Tavelåns avrinningsområde samt delavrinningsområden som rinner direkt till Tavlefjärden.

Reduktionsfiske.

Reduktionsfiske. Foto: Nina Stenbacka.

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet

Målet är att genom lokal samverkan öka förståelsen för den lokala övergödningsproblematiken, identifiera åtgärdsbehovet samt få ett ökat engagemang. Detta sker genom dialog, träffar, föredrag samt fältbesök med markägare, verksamhetsutövare och andra aktörer vilket på sikt leder till att nya arbetsmetoder tas fram.

Bakgrund

Tavelåns avrinningsområde ligger vid kusten i Västerbotten och är cirka 410 km², huvudsaklig markanvändning är skogsmark samt en del odlingsmark (ca 10%) längs vattendragen. Inom avrinningsområdet finner vi Tavelsjön som är Umeå Kommuns största sjö med en areal på 10,7 km², den totala sjöandelen i avrinningsområdet är 4,6 %.

Vad vi gör

Under projektets första år har vi arbetat med att etablera ett kontaktnät för att på så sätt få information om vilka problem som upplevs som mest prioriterade att åtgärda. En konsult har anlitats för att i början av 2020 utföra en enkätundersökning, riktad mot lantbrukare, för att få en bättre bild över markanvändningen inom pilotområdet. Denna enkät kommer tillsammans med annan information användas för att utföra en källfördelningsanalys som kommer att ligga till grund för en åtgärdsplan.

Under 2020 kommer ett antal temakvällar att hållas för att öka kunskapen kring vad man kan göra för att minska sin påverkan på vattendragen.

Kontakt för pilotområdet

Om du är intresserad av att vara med i projektet kan du höra av dig till projektets samordnare Per Ask.

Per Ask, åtgärdssamordnare
E-post: per.ask@lansstyrelsen.se
Tel: 010-225 45 64

Publicerad: 2020-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion