Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring

Hitta på sidan

Projektet drivs av Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och omfattar Nyköpingsåns, Svärtaåns samt en del av Sörmlandskustens avrinningsområde. Den totala ytan utgör drygt 4 000 km2.

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund

Foto: Jan Hägg

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet

Målet med projektet är att öka det lokala engagemanget för åtgärdsarbete mot övergödning genom att få till rätt åtgärd på rätt plats. Åtgärderna bör vara klimatanpassade och bidra till den nationella livsmedelsstrategin.

Så jobbar vi med lokal åtgärdssamordning

Vår lokala åtgärdssamordnare gör gårdsvisa rådgivningsbesök och diskuterar med lantbrukaren eller markägaren om olika lösningar och möjligheter för att minska växtnäringsläckaget. Åtgärderna är frivilla och är för det mesta förknippade med produktionsnytta.

Tillsammans hittar vi lämpliga åtgärder och tar fram en plan för hur det ska förverkligas. Lokala åtgärdssamordnaren hjälper till i kontakten med rådgivare, entreprenörer, länsstyrelsen med flera för att få till stånd åtgärderna.

Bakgrund

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund har under tio år arbetat med lokala aktörer för att få till olika vattenåtgärder i våra avrinningsområden. Vår erfarenhet är att de bästa åtgärderna kommer fram när lokal kunskap och engagemang byggs upp. Detta kräver ett långsiktigt perspektiv och är baserat på förtroende aktörer emellan. Det är viktigt att saker får ta tid.

Vårt pilotområde ligger inom ett produktionsintensivt lantbruksbälte som mynnar ut i Östersjön. Vårt område är en nationell hot spot vad det gäller övergödning samtidigt som stora delar av det är klassade som riksintresse för natur och friluftsliv och har väldigt höga biologiska värden.

Kontakt för pilotområdet

Jenny Jochnick
E-post: jenny.jochnick@nvvf.se
Tel. 072-555 05 08

Anneli Carlén
E-post: anneli.carlen@nvvf.se
Tel. 076-671 29 88

Läs mer på projektets facebook eller webbsida.

Publicerad: 2020-01-08
Sidansvarig: Webbredaktion