Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland

Pilotområdena för detta projekt är avrinningsområdena för Suseån, Vinån, Sannarpsån, delavrinningsområde som ligger nära Ätrans huvudfåra, Törlan, Uttran och Ramsjökanal. Projektet leds av Falkenbergs kommun och kommer att pågå fram till 2021 i hela området och till 2022 i de delar som ligger i Falkenbergs kommun.

Landskap

Foto: Lina Svensson Floer

Hitta på sidan
Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet

Målen för projektet är:

  • Att utveckla ett nytt arbetssätt att via åtgärdssamordnare stimulera fler åtgärder inom jordbrukssektorn för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust och därigenom bidra till en hållbar livsmedelskedja.
  • Att åtgärdssamordnarna ska involvera, inspirera och stödja lokala aktörer i åtgärdsarbetet utifrån lokala förutsättningar.
  • Ökad kunskap om övergödningsproblematiken och kostnadseffektiva åtgärder hos markägare, myndigheter och organisationer inom de utvalda pilotområdena.
  • Ökad samverkan mellan olika processer som idag är stuprörsbetonade genom att initiera ett samverkansnätverk som kan bestå efter projektets slut. Ett konkret exempel på detta är att starta upp TUR:s vattenråd igen.
  • Att hästägare ska få ökad kunskap om hur man kan minska hästens påverkan på vattenkvaliteten.
  • Att under 2021 och 2022 ta idéer från den inledande delen av projektet vidare till konkreta åtgärder

Bakgrund

Hallands kustbygd karaktäriseras av böljande åkrar och strandnära betesmarker. Lantbruket är en av Hallands basnäringar och dess betydelse för Hallands kultur och identitet kan inte nog poängteras.

Genom att bruka marken har människan format landskapet. Skötseln av landskapet bidrar med flera ekosystemtjänster och är en förutsättning för att många av de växter och djur som är knutna till det öppna odlingslandskapet ska finnas kvar. Men genom att bruka marken bidrar vi även till ett ökat läckage av näringsämnen till sjöar, vattendrag och kust, vilket leder till problem med övergödning.

Under de senaste decennierna har det gjorts många åtgärder för att minska förlusten av näringsämnen. Jordbrukssektorn har arbetat aktivt med frågan. Men trots att kunskapen kring möjliga åtgärder har ökat och bidragssystem utvecklats så har stor andel av våra kustnära vattendrag fortfarande problem med övergödning. Hallands kustvatten uppnår bara måttlig ekologisk status. Vi måste utveckla våra arbetssätt för att snabba på åtgärdsarbetet och nå fram till ett hållbart lantbruk.

Kontakt för pilotområdet

Lina Svensson Floer
E-post: lina.svensson-floer@falkenberg.se
Tel: 0766-97 24 48

Harald Lagerstedt
E-post: harald.lagerstedt2@falkenberg.se
Tel: 0766-97 24 61

Mer info finns också på projektets facebooksida.

Publicerad: 2019-08-15
Uppdaterad: 2021-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion