Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödning i Blackstaåns avrinningsområde

Hitta på sidan

LEVA-projektet ’Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödningen’ drivs av Hjälmarens Vattenvårdsförbund och samverkansparter är lokala lantbrukare, LRF, Örebro kommun, samt Länsstyrelsen i Örebro län.

naturbild.

Foto: Anna Eklund.

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Syftet med projektet är identifiera och bidra med att skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra åtgärder för att minska näringsbelastningen inom Blackstaåns avrinningsområde. I förlängningen, och genom samarbete med övriga samordnare inom HAV:s satsning på lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, förväntas projektet bidra till ökad kunskap kring lantbrukets förutsättningar för genomförande av åtgärder mot övergödning.

Mål med projektet

De specifika målsättningar är att:

  • Mellan lantbrukare och berörde myndigheter uppnå en gemensam problembeskrivning och målbild för näringsbelastningen i Blackstaåns avrinningsområde.
  • Föreslå ett överenskommet arbetssätt för genomförande av åtgärder för att minska näringsbelastningen i enlighet med målbilden.
  • Identifiera åtgärdernas möjliga synergieffekter eller konflikter mellan olika (miljö)mål och utveckla arbetssätt för att hantera sådana konflikter
  • Utarbeta samarbetsformer mellan lantbrukare samt mellan lantbrukare och (tillsyns-) myndigheterna som kan stötta lantbrukare i arbetet med att identifiera och implementera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning.

Bakgrund

Avrinningsområdet Blackstaån är ett inlandsvatten och en del av Eskilstunaåns vattensystem belägen i Örebro kommun. Ån har sina källflöden i nordöstra Kilsbergen och huvudfåran rinner genom produktiv jordbruksmark på Närkeslätten till fågelsjön Tysslingen som klassats som Natura 2000 område. Blackstaåns avrinningsområde omfattar en yta om ca 70 km².

Övergödning och erosion är sedan länge kända problem i området och sediment från Blackstaån grundar upp Tysslingen som riskerar igenväxning. Trots konsekvent anlagda skyddszoner, strukturkalkningskampanjer och många genomförda Greppa rådgivningar under årens lopp, samt ett stort antal utredningar och framtagna åtgärdsplaner, har inte ekologisk status på vattendraget förbättrats.

Så jobbar vi med lokal åtgärdssamordning

Åtgärdssamordnarrollen går ut på att lyssna, fånga upp behov och önskemål från lantbrukare i området om vilka steg som behövs för att engagemanget ska väckas och fler åtgärder komma tillstånd.

En vattendragsgrupp bestående av både engagerade lantbrukare och boende i området har bildats under projektets gång och är nu navet i diskussioner kring kommande prioriterade aktiviteter. Genom återkommande träffar, enskilda gårdsbesök, vattendragsvandringar, studiecirkelträffar, och genom att bjuda in föreläsare har vi lärt oss mer om och diskuterar problemets orsaker och möjliga lösningar. Vi genomför sedan hösten 2019 s.k. synoptisk provtagning för att utreda vilka biflöden som bör prioriteras i åtgärdsarbetet och resultaten används för att öka engagemang och delaktighet i problemlösningen. Under 2019 och i början av 2020 har ett antal LOVA ansökningar beviljats vilka bidrar till att skapa de förutsättningar som behövs för ökad åtgärdstakt.

Kontakt för pilotområdet

Namn: Anna Eklund, LEVA-åtgärdssamordnare / Blackstaån
E-post: anna.eklund@hjvvf.se
Tel: 070-2511872

Namn: Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro län
E-post: ernst.witter@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2248444

Namn: Mia Andersson, Hjälmarens Vattenvårdsförbund
E-post: mia.andersson@hjvvf.se
Tel: 070-2375020

Mer info finns också på projektets webbsida.

Publicerad: 2020-05-19
Sidansvarig: Webbredaktion