Minskad övergödning i Tidan

Hitta på sidan

I Tidans avrinningsområde är problemen främst vattenkvalitet och grumlighet. Förutom att minska övergödningen jobbar åtgärdssamordnarna också med att öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet. Projektet leds av Hushållningssällskapet för Tidans vattenförbund och kommer att pågå fram till slutet av 2023.

Foto över äng.

Pilotområdet för detta projekt är Tidans avrinningsområde där Ösan/Ömboån, Klämmabäcken, Skeppsbrobäcken och Djuran är särskilt prioriterade delavrinningsområden. Prioriteringen är gjort av Tidans Vattenförbund utifrån problem med vattenkvalitet och grumlighet.

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet

Det övergripande syftet med projektet är att:

  • minska övergödningen av pilotområdets sjöar och vattendrag
  • öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet.

I samverkan med markägare, lantbrukare, kommuner och andra aktörer är målen att öka förståelsen för den lokala övergödningsproblematiken, förstå åtgärdsbehovet och komma igång med kostnadseffektiva praktiska åtgärder med hjälp av extern finansiering. Vidare mål är att arbetet för förbättrad statusklassning är väl känt i området och att Vattensamordnaren ska vara det självklara valet för en första kontakt vid frågeställningar förknippade med minskad övergödning och förbättrad vattenhushållning inom Tidans avrinningsområde. Projektet ska även bidra till att lokala hållbarhetsmål inom livsmedelsstrategin uppnås.

Bakgrund

Tidans avrinningsområde är ett delområde i Göta älvs avrinningsområde i Västerhavets vattendistrikt. Tidans avrinningsområde är sammanlagt cirka 2200 km², jordbruksintensivt med små inslag av öppen betesmark och har en stor andel uppodlad före detta sank- och mossmarker. Området är även rikt på skog, företrädesvis barrskog. Tätorter och sjöar utgör cirka två procent av den totala arealen.

Tidan har sitt källområde i Strängseredssjön i Ulricehamns kommun och rinner norrut genom sjöarna Jogen, Vållern, Brängen, Nässjön och Stråken, sedan vidare genom sjön Östen för att efter cirka 185 km mynna ut i sydöstra Vänern vid Mariestad.

Då området saknar större utjämnande sjöar och har få våtmarker varierar vattenföringen och vattenkvaliteten mycket vid skyfall och torka. Av avrinningsområdets 50 ytvattenförekomster (40 vattendrag och 10 sjöar) har fyra sjöar och samtliga av vattendragen utom ett sämre än god status. Det är framförallt övergödning och fysisk påverkan som orsakar den försämrade statusen.

Kontakt för pilotområdet

Är du intresserad av att vara med i projektet hör av dig till våra åtgärdssamordnare Sofia Kämpe, Maria Höier eller Johanna Olsson.

Sofia Kämpe, Torpet Lantbruk
E-post: sofia@torpetlantbruk.se
Tel: 0733-107869

Susanne Johansson
E-post: susanne.johansson@hushallningssallskapet.se
Tel: 0511-248 47
Mobilnummer: 070-101 63 09

Publicerad: 2020-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion