Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Farliga ämnen Vrak

Thetis

Under 2017 sanerade HaV ett av Sveriges miljöfarliga vrak, fiskefartyget Thetis. Här har vi samlat frågor och svar om Thetis och om vraksanering.

Generaldirektör, Jakob Granit, om regeringens satsning på vraksanering. Foto: Natalie Greppi

Thetis byggdes som ett forskningsfartyg åt Fiskeristyrelsen (före detta Fiskeriverket) och byggdes 1982 om till fiskefartyg. Fartyget sjönk 1985 på väg hem efter en fisketur.

Vraket ligger på trettio meters djup i vattnen utanför Kungshamn. Området ligger nordväst om Tryggö direkt norr om Smögen och vraket är utmärkt på sjökortet.

Thetis är ett av de vrak i svenska vatten som klassats som en akut miljörisk. När det sjönk innehöll bottentankarna cirka 22 kubikmeter dieselolja samt mindre mängder av olja och smörjolja i mindre separata tankar.

Under 2017 sanerades Thetis. Det var första gången som en svensk myndighet tog fram en modell för vraksanering och genomförde tömning av olja av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak. Totalt pumpades 730 liter olja upp från vraket och skickades sedan till miljöföretaget Ragn-Sells AB för destruering. 

Varför behöver gamla vrak saneras?

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers Tekniska Högskola. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara, vissa av dem läcker redan ut olja och andra farliga ämnen som kan påverka fisk och andra vattenlevande djur negativt. Främst påverkas organismerna som lever i närområdet av vraket. Farliga ämnen som olja och tungmetaller tas upp av mikroorganismer som i sin tur sprider dem till fiskar och kräftdjur. Många av vraken innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut. Då kan även turism, fiske och vattenbruk komma att påverkas.

Att sanera efter oljeutsläpp är väldigt dyrt, till exempel så kostade saneringen av oljeutsläppet vid Tjörn 2010 minst 140 miljoner kronor.

Vilken roll har HaV vid vraksanering?

Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar gällande utredning och sanering av de miljöfarliga vraken. Vi leder och samordnar sedan 2016 en arbetsgrupp som arbetar med riskbedömning och sanering av miljöfarliga vrak. I den ingår Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, Marinen och Chalmers. Sjöfartsverket gör sjömätningar med side scan- och multibeamekolod för att kontrollera vrakens status och läge (multibeamekolod skickar ut ljudsignaler som träffar vraket, studsar tillbaka och skapar en tredimensionell bild).

Kustbevakningen och Marinen gör dykningar och filmar vraken för att kontrollera vraken och vilken miljörisk de utgör. Statens Maritima Museer hjälper till med att ta fram historiken kring fartygsvraken och Chalmers hjälper bland annat till med utvecklingen av riskutvärderingsverktyget VRAKA (probabilistic risk assessment of shipwrecks).

Har det gjorts någon vraksanering i Sverige tidigare?

Kustbevakningen och flera företag har tidigare genomfört ett antal saneringar av nyare vrak där det finns ägare och fartygen är försäkrade. Saneringen av Thetis är första gången som en svensk myndighet tar fram en modell för vraksanering och genomför tömning av olja av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak.

Thetis vrak ligger i direkt anslutning till en känslig skärgård både vad gäller den marina miljön och strandområden. Längre ut till havs finns det skyddade området Bratten med ett stort antal rödlistade arter, varav flera har sin enda eller huvudsakliga förekomst här i svenska vatten. Detta gäller i synnerhet olika arter av koralldjur och ormstjärnor. Hela kuststräckan är även väldigt värdefull för friluftsliv och turism.

Vad händer med den olja som bärgas?

Den skickas till godkänd mottagare, till exempel någon oljehamn eller annat företag som tar hand om miljöfarligt avfall. I saneringen av Thetis skickades den till miljöföretaget Ragn-Sells AB för destruering.

Vad händer nu när Thetis är sanerat?

Thetis vrak kommer att ligga kvar på botten eftersom det, och flera av de miljöfarliga vraken, är i väldigt dåligt skick med svåra rostangrepp. Risken är att de skulle falla sönder vid en bärgning och att vi då får okontrollerade läckage av olja. Men, det finns även andra metoder för sanering där man lyfter upp vrak och tömmer dem på olja ovan ytan. Saneringen av Thetis kan ses som ett test av metoden med att borra hål i vraket och pumpa upp oljan.

Finns det risker med vraksanering?

Det är viktigt att saneringen görs så säkert som möjligt och att risker minimeras, både för miljön och för människor. Saneringen av miljöfarliga vrak i svenska vatten kommer främst att ske med hjälp av undervattensrobotar (Remotely operated underwater vehicles, ROV) men även med dykare.

Vilket vrak står på tur för sanering efter Thetis?

Regeringen satsar 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan i så fall mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år.

HaV har fått uppdraget att ansvara för den satsningen och vi kommer att ta fram en lista på vilka vrak som först måste saneras. Riskbedömning kommer att görs med hjälp av riskvärderingsverktyget, VRAKA, som tagits fram av Chalmers.

Vad är Thetis?

Thetis byggdes initialt som ett forskningsfartyg åt Fiskeristyrelsen (före detta Fiskeriverket) och byggdes 1982 om till fiskefartyg. Fartyget sjönk 1985 på väg hem efter en fisketur.

Var ligger vraket Thetis?

Vraket ligger på trettio meters djup i vattnen utanför Kungshamn. Området ligger nordväst om Tryggö direkt norr om Smögen och vraket är utmärkt på sjökortet. På HaV:s hemsida finns en karta över de 30 mest miljöfarliga vraken.

Varför valde HaV att sanera Thetis?

Thetis är ett av de vrak som klassats som en akut miljörisk. Inför saneringen uppskattades att vraket skulle kunna innehålla uppemot 30 kubikmeter olja, vilket är tio gånger mer än en vanlig oljetank i en villa. Det konstaterades att vraket hade börjat läcka ut olja i mindre mängd. Om stora mängder olja läcker ut orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land, något som drabbar både människor och djur.

Thetis ligger i direkt anslutning till en känslig skärgård både vad gäller den marina miljön och strandområden. Längre ut till havs finns det skyddade området Bratten med ett stort antal rödlistade arter, varav flera har sin enda eller huvudsakliga förekomst här i svenska vatten. Detta gäller i synnerhet olika arter av koralldjur och ormstjärnor. Hela kuststräckan är även väldigt värdefull för friluftsliv och turism.

Thetis ligger också förhållandevis bra till och passade därför som pilotprojekt. Vraket ligger på 30 meters djup, nära en hamn och är i förhållandevis god kondition.

Vilket företag sanerade Thetis?

Efter en upphandling gick uppdraget till företaget Marine Works AB.

När sanerades Thetis?

Thetis sanerades under hösten 2017.

Varför plockar ni inte upp vraken i stället?

Flera av vraken är i väldigt dåligt skick med svåra rostangrepp. Risken är att de skulle falla sönder vid en bärgning och att vi då får okontrollerade läckage av olja. Det skulle också vara mycket dyrare än att låta dem ligga kvar på botten och sanera bort oljan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Farliga ämnen Vrak