HaV:s arbete med vrak

Några av de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten har undersökts och sanerats under 2017-2021. HaV fortsätter arbetet med miljöfarliga vrak under 2022. Det innebär undersökningar av vrak samt bärgning av olja och spökgarn.

Miljöfarliga fartygsvrak längs Sveriges kuster

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med HaV, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers tekniska högskola. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja som kan läcka ut okontrollerat. Detta inträffade 2014, då vraket efter fartyget Immen plötsligt började läcka olja utanför Gotland samt vid årsskiftet 2018/2019 då vraket efter fartyget Finnbirch läckte olja ur en bunkertank med 85 kubikmeter olja.

Ett läckage av olja från gamla vrak påverkar främst djur, växter och organismer som lever i närområdet, men kan också sprida sig till andra områden med vattenströmmar. Farliga ämnen som olja, polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) och tungmetaller tas upp av till exempel mikroorganismer som i sin tur sprider dem vidare upp i näringskedjan till fiskar och kräftdjur.

Satsning på arbete med miljöfarliga vrak

  • Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar för utredning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från vrak. I den arbetsgrupp som arbetar med riskbedömning och bärgning av olja från vrak ingår Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, Försvarsmakten (Marinen) och Chalmers tekniska högskola.
  • Regeringen beslutade 2018 att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år. HaV har fått uppdraget att ansvara för den satsningen och riskbedömningen görs med hjälp av riskvärderingsverktyget, VRAKA, som tagits fram av Chalmers tekniska högskola. Inför beslut om vilket vrak som ska bärgas på olja bedömer HaV sannolikheten för ett läckage, volymen av olja i vraket och var oljan troligtvis hamnar vid ett läckage.