Sandön och Hoheneichen

Hitta på sidan

Fartygen Sandön och Hoheneichen sjönk år 1975 respektive 1959 utanför Skånes kust. Under 2018 genomförde HaV undersökningar av vraken och operationer för att bärga olja från dem.

Vraken ligger nära naturreservat

Vraken ligger cirka 12 till 22 kilometer från Skånes kust, i höjd med Kåseberga. De ligger på 18 till 30 meters djup med kölen uppåt. De finns med på Sjöfartsverkets lista över miljöfarliga vrak i svenskt vatten. Enligt HaV:s miljöriskutvärdering ligger de på övre halvan på listan över de 30 mest akut miljöfarliga vraken.

I landområdet närmast kusten finns två naturreservat, Norra Sandskogen och Hagestad. Området Sandhammaren-Kåseberga är också klassat som ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och art- och habitatdirektiv. Här finns mycket höga biologiska värden, med mycket artrik flora och insektsfauna. Det är ett populärt utflyktsmål för rekreation, friluftsliv och turism.

Förväntat läckage av olja

Simuleringar med oljespillsverktyget SeaTrackWeb visar att ett okontrollerat utsläpp av olja från vraken skulle hamna i närheten av Kåseberga och Ale stenar, för att sedan röra sig mot Ystad.

Den information som fanns om Sandön och Hoheneichen inför undersökningarna tydde på att olja fanns kvar i vraket, inga läckage har rapporterats vid förlisningen eller efteråt. I augusti 2018 gjorde Kustbevakningen en videoundersökning som visade att vraken är intakta och utan större hål i regionerna runt bunkertankarna.

Efter två veckors arbete - ingen olja hittad

HaV:s arbete med att undersöka och bärga olja från de två vraken utfördes av bolaget Marine Works AB, efter en förnyad konkurrensutsättning.

Arbetet med att bärga olja från de två vraken pågick under två veckor i november 2018. På de ställen där till exempel olje- och ballasttankar fanns enligt ritningarna borrades flera hål i skrovet. Trots detta så hittades ingen olja i vraken, vilket tyder på att den sakta läckt ut under årens lopp.

Kostnad för åtgärderna

Bärgningsoperationen på de två vraken Sandön och Hoheneichen kostade totalt 5 912 000 kronor. Medlen kommer från regeringens anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden.

Fartyget Sandön

  • Sandön byggdes 1959 av Gravdals skipsbyggeri, i Sunde i Norge för Skibs A/S i Hagesund, Norge.
  • Den 4 januari 1975, när fartyget var på väg mellan Helsingborg och Vasa i Finland, fick hon överges på grund av en kraftig brand. Besättningen räddades men försöken att släcka branden eller bogsera fartyget misslyckades. Sandön kantrade och sjönk cirka fyra sjömil sydost om Kåseberga, Skåne. Det finns ingen rapport om oljeläckage vid förlisningen.
  • Vraket ligger på cirka 18 meters djup, upp och ner och är kraftigt eldhärjat. Enligt Sjöfartsverket så hade Sandön 40 ton dieselolja ombord när hon sjönk.

Fartyget Hoheneichen

  • Hoheneichen byggdes vid varvet Hugo PetersWewelsfleth i Tyskland under åren 1956 och 1961. Hon var ett av nio systerfartyg i en serie av små kustfartyg som flera förliste i stabilitetsrelaterade olyckor.
  • Den 8 januari 1959 färdades Hoheneichen från Söderhamn till Lübeck. Hon befann sig 13 sjömil sydöst om Ystad när fartyget träffades av en stor våg som delvis vattenfyllde fartyget och en del av lasten på däck gick överbord. Till slut kapsejsade fartyget och sjönk. Av nio besättningsmän klarade sig åtta och kunde ta sig till räddningsflotte. Fartyget flöt upp och ner en stund innan det sjönk. Det finns inga uppgifter om oljeläckage vid förlisningen.
  • Vraket ligger på sidan på mellan 21 och 31 meters djup. Enligt uppgifter från Hamburgs tekniska universitet så fanns totalt cirka 18 ton olja ombord vid förlisningen.

Här finns en karta över de mest miljöfarliga vraken i svenska vatten

Filmer från Sandön och Hoheneichen

HaV:s youtubekanal finns flera filmer från arbetet med vraken Sandön och Hoheneichen.

Bilder från undersökningarna

Bildspel från undersökningarna av vraken Sandön och Hoheneichen och från pressdagen 12 november, 2018.

Publicerad: 2019-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion