Marina av Hönö

Hitta på sidan

Fiskefartyget Marina av Hönö sjönk år 2006 utanför Klåveskär. Under hösten 2021 ledde HaV arbetet med att bärga olja och förlorade fiskeredskap från vraket.

Trål.Förstora bilden

Foto: Fredrik T Lindgren.

Förlisning

Den 8 december 2006 lämnande Marina av Hönö kaj för att partråla efter sill tillsammans med fiskefartyget Rön. Sillen brukade stå nära sydsidan av Klåveskär, där berget går nästan lodrätt ner till ca 25 meters djup. Under fisket så gick Marina av Hönö i nio knops fart för nära Klåveskär och grundstötte. Besättningen hade inte gått över från automatstyrning till handstyrning, vilket medförde att det kraftiga roderkommando som krävdes inte genomfördes. Kursändringen blev enbart 12 grader istället för de cirka 70 grader som hade krävts. Detta inträffade klockan 01:18 på morgonen den 9 december. Efter att ha stått och stampat på grundet i ungefär två timmar gled fartyget av grundet och sjönk. Det var ganska grov sjö vid tillfället.

Miljöfarligt vrak

Vraket Marina av Hönö fanns inte med på den lista som producerades i Sjöfartsverkets regeringsuppdrag över akut miljöfarliga vrak i svenska vatten. Vraket har däremot identifierats av HaV som ett intressant vrak att vidare utreda, från listan över de 300 potentiellt miljöfarliga vrak som Sjöfartsverket också rapporterade i sitt regeringsuppdrag. På grund utav att bakgrundinformation tydde på att mindre mängder olja kunde finnas kvar ombord på fartyget och att fartygets trål kunde finnas kvar ombord. Detta bekräftades senare genom in-situ undersökningar i samarbete med Kustbevakningen. Trålen var tillverkad av nylonmaterial (plastmaterial) som är en källa till mikroplaster i havet. Vid samma undersökning kunde mindre oljeläckage konstateras från vraket.

Det totala utfallet av riskanalysen var därför att det var av intresse att genomföra en bärgningsoperation av förlorade fiskeredskap och resterande volym olja på vraket. Kostnaden skulle bli relativt liten och operationen relativt enkel att genomföra under en kort tidsperiod hösten 2021 då vraket ligger grunt och nära land. Då det finns andra miljöfarliga vrak som har ett högre riskvärde och som bör prioriteras för bärgningsoperation innan Marina av Hönö genomfördes arbetet när medel fanns över i projektet Miljöfarliga vrak i slutet av ett år (där det inte var möjligt att genomföra andra större projekt som var högre prioriterade). En sådan möjlighet uppstod i slutet av arbetsåret 2021.

Ligger i känsligt område

Marina av Hönö ligger i direkt anslutning till känslig natur. Nordväst och öster om vrakets position återfinns naturreservaten Vinga och Galterö och Vargö. Dessutom så finns fågelskyddsområdena Buskär, Trojeskär, Buskärs Knöte, Danska liljan och Vasskären nordost om vrakets position. Ett oljespill har också alltid effekter i den marina miljön i olika grad. Hela kuststräckan är väldigt värdefull för friluftsliv och turism.

Bärgning av tråltrumma och trål

Vid bärgningsoperationen hösten 2021 bärgades fartygets trål, upprullad på sin tråltrumma. Sammanlagd vikt var 4,5 ton. Tråltrumman och den upprullade trålen bärgades i sin helhet och transporterades till Fiskareföreningen Norden i Smögen för materialåtervinning. Trålen var tillverkad av nylon, en sorts plast, som över tid i havet bryts ner och bidrar till förekomsten av mikroplast i havet.

Bärgningen av tråltrumman och den upprullade trålen ingår i HaV:s arbete med miljöfarliga vrak, spökgarn och mikroplaster i havet. Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar är farliga för fisk, marina däggdjur och fåglar som riskerar att fastna i redskapen och där kvävas eller svälta ihjäl. Förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn är en källa till mikroplaster i havet.

Fartyg till havs.Förstora bilden

Foto: Fredrik T Lindgren.

Bärgning av olja

Fartyget hade ca 10 m3 gasolja och 100 liter smörjolja ombord vid förlisningen enligt haverirapporten. Förutom detta så hade fartyget som nämns här ovan en stor trål ombord.

Ägaren av fartyget fick i december 2006 ett föreläggande från Sjöfartsinspektionen att tömma vraket på den ”olja, diesel, smörjolja och eventuell hydraulolja som finns i Marina av Hönö”. Vid en bärgningsoperation, som genomfördes genom försäkringsbolagets försorg, av olja i mars 2007 så tömdes vraket på ca 1450 liter diesel med inblandning av smörjolja och 1220 liter hydraulolja. Totalt 2,67 m3 olja. Enligt rapporten så kom stora delar av den dieselolja som bärgades från styrbords förliga tank (spant 46-50). Andra tankar och utrymmen kontrollerades och befanns vara tomma, med undantag för delar av shelterbygget (där man inte fann samtliga oljedunkar) samt maskinrum som inte kunde beträdas pga. risk för dykare. Därefter pluggades de och förseglades med träpluggar. Således hade resterande mängder olja, enligt rapporten, läckt ut i havet eller återfanns i vraket.

Vid undersökning av vraket i februari 2020 (humandyk och ROV) av Kustbevakningen så noterade de återkommande oljedroppar på ytan från vraket. Vid undersökningarna kunde däremot inte platsen på vraket som var källan till läckaget identifieras.

I december 2021 utförde en av HaV:s ramavtalsleverantörer Svensk Sjöentreprenad AB bärgningsarbete på vraket. Dykare dök ner och in på bland annat shelterdäck, där man fann olja i taket. Denna olja kom troligtvis från olika delar av fartyget och samlades vid läckage till högsta punkten under shelterdäck. Här kunde dykarna sanera ca 1000 liter oljeblandat vatten.

Samtliga utrymmen som inspekterats och där olja funnits (i fören på shelterdäck) har bärgats med hjälp av mekaniskt oljesug, samlats upp och skickats för destruktion. Dessutom har olja, smörjolja och andra ämnen i olika typer av behållare främst dunkar och spannar bärgats från vraket. Vidare har vraket rensats från synliga lösa föremål så som tampar och nät. Se tabellen nedan:

Uppskattning bärgade vikter och volymer

Bärgade föremål

Vikt (kilo)

Volym (liter)

Trål

4 500

 

Lösa rep och tampar

100

 

Lösa nät

50

 

Dunkar olja

 

75

Spannar smörjfett

 

40

Olja fritt i utrymmen

 

1 000

Kostnad för åtgärderna

Bärgningen av tråltrumman och den miljöfarliga oljan från vraket Marina av Hönö kostade sammanlagt cirka 2 miljoner kronor. Medel kommer från regeringen genom Naturvårdsverkets ramanslag - 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden, åtgärdspunkt 7.

Bakgrund

  • Fiskefartyget Marina av Hönö var byggt 1968 på VEB Rosslauer Schiffswerft i dåvarande Östtyskland. Fartyget drevs av diesel.
  • Längd: 33,75m, bredd: 6,68 m, djupgående: 3,72 m. BRT: 251 ton.
  • Fartyget var ombyggt i omgångar, 1980 byggdes shelterdäcket om, 1982 installerades en ny styrhytt och 2001 installerades kyltankar för sill.
  • Fartyget sjönk 2006 på väg mot en fisketur. Ingen person omkom vid olyckan.
  • Vraket ligger idag på 26-23 meters bottendjup utanför Klåveskär.
  • När fartyget sjönk hade det ca 10 m3 (9,6 m3) gasolja och 100 liter smörjolja ombord. Förutom detta så hade fartyget en stor trål ombord.
  • Trål och tråltrumma vägde ca 4,5 ton, hade en diameter av 1,6m och trålen var tillverkad av nylonmaterial (plastmaterial) som är en källa till mikroplaster i havet.

Här finns en karta över de mest miljöfarliga vraken i svenska vatten.

Filmer från Marina av Hönö

HaV:s youtubekanal finns flera filmer från bärgningen av tråltrumman och oljan från Marina av Hönö.

Bilder från bärgningen

Se bilder från bärgningsoperationen av tråltrumman och oljan från Marina av Hönö.

Publicerad: 2022-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion