Nationell förordning om invasiva främmande arter

Hitta på sidan

Den 1 januari 2019 trädde en svensk förordning om invasiva främmande arter i kraft. Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Vem gör vad?

HaV och Naturvårdsverket

Havs- och vattenmyndigheten är enligt förordningen ansvarig myndighet för vattenlevande arter och Naturvårdsverket för landlevande arter. Myndigheterna får enligt förordningen uppdraget att utföra riskbedömningar, vidta åtgärder om arters spridningsvägar och upprätta övervakningssystem, samt enligt EU-förordningen anmäla och informera när en invasiv art upptäcks.

Myndigheterna får också möjlighet att för arter på unionsförteckningen kunna ge tillstånd till viss hantering samt föreslå nödåtgärder. För arter med stor spridning, där utrotning inte är möjlig, ska myndigheterna ta fram hanteringsåtgärder.

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Naturvårdsverket också föreslå en nationell förteckning på arter av nationell betydelse.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är enligt förordningen tillsynsmyndighet och beslutar om utrotningsåtgärder. Havs-och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska övervaka att detta sker effektivt och (om så behövs) samordna arbetet nationellt.

Framtagande av en nationell förteckning

Ett första steg i arbete med en nationell förteckning på arter av nationell betydelse har varit att göra en riskklassificering av över 1000 arter. Riskklassificeringen utfördes av Artdatabanken SLU och arterna är vetenskapligt bedömda efter deras ekologiska påverkan och invasionspotential. Rapporten publicerades 21 januari 2019. 

Nu utförs ytterligare analyser utifrån bland annat socioekonomiska aspekter. Slutligen ska ett förslag på nationell förteckning förankras hos olika myndigheter, näringar, intresseorganisationer med mera innan det fattas ett politiskt beslut om en juridiskt bindande förteckning.

Denna nationella förteckning ska komplettera EU:s unionsförteckning.

Arbetet med nationella förteckningen. Illustration.

Arbetet med nationella förteckningen. Klicka på bilden för att zooma.

Publicerad: 2021-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion