Handlingsplan för att motverka spridning av invasiva främmande arter

Hitta på sidan

För att motverka spridning av invasiva främmande arter i Sverige har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket, som ansvariga nationella myndigheter, tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen är ett krav från Europaparlamentet och gäller invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning.

Fartyg vid kajen

Främmande arter kan följa fartyg som fripassagerare i barlastvatten eller som påväxt på skrovet. Foto: Maja Kristin Nylander

EU:s alla medlemsstater ska ta fram en handlingsplan med åtgärder för prioriterade spridningsvägar för invasiva främmande arter. Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram Sveriges första handlingsplan och skickat den till EU.

Handlingsplanen

Handlingsplanen baseras på de 66 arter på unionsförteckningen. När nya arter läggs till i EU-förteckningen, kommer även handlingsplanen att uppdateras. Senast tre år efter att en art listats på EU-förteckningen ska den också finnas med i handlingsplanen.

Eftersom denna handlingsplan endast baseras på unionsarterna, varav ett begränsat antal finns i Sverige, behöver en kommande handlingsplan utökas. Flera arter som inte finns på unionsförteckningen är problematiska i Sverige och i framtida insatser behöver åtgärder även mot dessa arters spridningsvägar vägas in.

Handlingsplanen revideras minst vart sjätte år och nästa revidering ska vara klar senast 2025.

Oavsiktlig spridning

Det är förbjudet att importera, hålla, sälja, föda upp, transportera, använda, byta, tillåta reproducera sig, växa eller odla eller släppa ut de invasiva främmande arterna på EU:s förteckning. Men det finns ändå alltid en risk för oavsiktlig spridning. Handlingsplanens åtgärder ska. tillsammans med andra insatser, minska risken för spridning av dessa arter till svensk natur.

Prioriterade spridningsvägar

Handlingsplanen bygger på analyser av vilka vägar som de 49 unionsarterna riskerar att oavsiktligt spridas i Sverige. Sammantaget bedöms 14 av spridningsvägarna som prioriterade:

 • Rymning från vattenbruk
 • Rymning från djurparker och förvildning från botaniska trädgårdar
 • Sällskapsdjur som rymmer eller släpps ut, inklusive växtarter i akvarier och terrarier
 • Förvildning av växter från trädgårdar och plantskolor
 • Förvildning av växter från parkanläggningar
 • Spridning genom transport av trädgårdsavfall
 • Spridning genom transportförorening på eller i djur
 • Spridning vid transport genom förorening på eller i växter
 • Spridning via fiske- eller vattenbruksredskap
 • Spridning via maskiner eller annan utrustning
 • Fripassagerare i barlastvatten/sand vid transport
 • Fripassagerare vid transport av maskiner och utrustning
 • Spridning via anlagd vattenförbindelse, såsom kanaler
 • Spridning av egen kraft (rotskott och frön från växter, djur som springer, simmar, flyger)

Åtgärder för ökad medvetenhet

Åtgärderna i handlingsplanen omfattar bland annat information till allmänheten, i synnerhet via intresseföreningar andra aktörer via branschorganisationer med mera. Enligt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är också branschregler – så kallade uppförandekoder – bra verktyg för att minska risken för oavsiktlig spridning. Åtgärderna i handlingsplanen påbörjas under år 2019.

Bedömning av miljöpåverkan

Enligt miljöbalken ska bland annat planer bedömas utifrån om genomförandet av planerna har betydande miljöpåverkan eller inte. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har bedömt att handlingsplanen inte har betydande miljöpåverkan.

Publicerad: 2019-06-27
Sidansvarig: Webbredaktion