Kinesisk dammussla | Sinanodonta woodiana

Kinesisk dammussla är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

  • Latinskt namn: Sinanodonta woodiana
  • Svenskt namn: kinesisk dammussla
  • Organism: musslor
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Asien
  • Första fynd i Sverige: oklart (Europa: 1963)
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Kinesisk dammussla i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 192.2 kB.

Sverige har sju inhemska arter av sötvattenslevande stormusslor. Det är flodpärlmusslan, tre arter av målarmusslor och tre arter av dammusslor.

Det finns även två arter som har introducerats oavsiktligt; vandrarmusslan och den kinesiska dammusslan.

Kinesisk dammussla.

Foto: Hirase (CC BY-SA 3.0)

Hur känns de igen?

Kinesisk dammussla är en stor mussla. Den kan bli mellan 12 och 26 centimeter lång och ha en maxhöjd på 12 centimeter. Skalfärgen är mörkt brun, gulgrön, mörkt grön.

Svenska fynd

Skal från kinesisk dammussla återfanns i en karpfiskodling i Skåne 2005, och från en trädgårdsdamm i Göteborgsområdet 2007.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hur lever de?

Kinesisk dammussla finns på mjuka lerbottnar i dammar, sjöar och kanaler med långsamt strömmande eller stillastående vatten. De föredrar grumliga vatten, och temperaturer mellan 30 och 33 grader. De livnär sig genom att filtrera stora mängder vatten och fångar på så sätt upp organiska partiklar och annat ätbart.

Kinesisk dammussla är en polytypisk art. Det finns flera underarter av den som gör att artbestämningen ofta blir problematisk och kan kräva ett stort material.

Som de andra så kallade stormusslorna har även den kinesiska dammusslan en fortplantning med en fisk som mellanvärd. Musslans larver genomgår ett parasitiskt stadium på gälarna hos en fisk. Där omvandlas larven till en liten mussla, som sedan släpper taget och faller mot botten.

Kinesisk dammussla har olika arter av karpar som värdfisk, men även guldfisk (Carassius auratus) anges som möjlig värd.

Hur kom de hit?

Det är oklart. Men den kinesiska dammusslan sprids via karpfiskar som infekterats med musslans larver. Levande karpfiskar importeras till odlingar och till trädgårdsdammar världen över.

Möjliga effekter

Främmande karparter, som silverkarp och gräskarp har importerats till flera länder för att till exempel bekämpa igenväxning av övergödda vatten. Fiskarna fungerar även som värdar för den kinesisk dammusslans larver, och musslan finns nu rapporterad som fynd i 15 europeiska länder.

Med sin förmåga att massföröka sig och sin konkurrenskraft anses denna invasiva stormusselart utgöra ett klart hot mot den naturliga musselfaunan i europeiska sötvattensmiljöer. Det är dock ännu oklart om rekryterande populationer etablerats i Sverige.

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion