Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav

Fria vattenmassan

Målet med delprogrammet är att med hydrografiska, kemiska och biologiska mätningar påvisa effekter av främst övergödning. Syreförhållanden och förekomst av svavelväte kartläggs också.

Delprogrammet ska även ge information om vattenutbytet mellan havsområden och bassänger samt större inflöden till Östersjön.

SMHI har gjort mätningar i den fria vattenmassan i öppet hav sedan mitten av 1950-talet. Delprogrammet har successivt utökats och har sin nuvarande omfattning sedan 2007. Antalet besök vid stationerna varierar beroende på vad som är syftet med undersökningen. Mätfrekvensen anpassas bland annat för att kunna fånga karaktäristiska särdrag för de olika årstiderna. Exempel på sådana är närsaltsmaximum i vattenmassan vintertid, vårblomningens storlek och sommarsituationer med låga syrehalter.

Högfrekvent övervakning

Den högfrekventa övervakningen beskriver de säsongsartade förändringarna i fria vattenmassan som skiktningsförhållanden, halterna av närsalter, sedimentation och planktondynamik. Provtagning görs cirka 18–25 gånger per år vid ett fåtal kust- och utsjöstationer i Bottniska viken, i norra Egentliga Östersjön samt i Kattegatt och Skagerrak.

Frekvent övervakning

Den frekventa övervakningen samlar grundläggande information om

  • skiktning och vattenmassefördelning för att uppskatta flöden och vattenutbyte mellan de olika havsområdena,
  • halter av närsalter vintertid då den biologiska aktiviteten är som lägst och närsaltshalterna varierar minst
  • årscykler av mätvariabler inom respektive bassäng samt förekomsten av syrebrist och svavelväte i Östersjön och södra Kattegatt.

Provtagning sker 6–12 gånger per år i Bottniska viken, Egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.

Karta över provtagningsstationer. Illustration

Provtagningsstationer inom delprogrammet Fria vattenmassan. Källa: HAVET 2012

Lågfrekvent övervakning

Lågfrekvent pelagialövervakning (en gång per år) ger underlag om utbredningen av låga syrehalter och mått på närsaltpoolens storlek vintertid, vilket ger indikation på vårblomningens storlek.

Delprogrammet genomförs i alla de större bassängerna inom SMHI:s egenfinansierade verksamhet.

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Resultaten ger underlag för miljökvalitetsmålen:

Mätresultaten utgör bidrag till de internationella övervakningsprogrammen inom ramen för Helcom och Ospar.

Datavärd och utförare

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Beskrivning av delprogrammet Fria vattenmassanPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav

Publicerad: 2014-02-13

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen