Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Farliga ämnen Vrak

Måseskärsvraken

Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens laster.

1992 återfanns låga koncentrationer av senapsgas i sedimenten i området och 2016-2017 uppmättes låga koncentrationer av stridsgasen Clark I i havskräfta, plattfisk och nordhavsräka. Vidare studier utförs för att utreda vilka vrak som innehåller kemiska stridsmedel, hur stor spridningen är och deras potentiella effekter på miljön.

Frågor och svar om Måseskärsvraken

Var finns Måseskärsvraken?

Den högsta koncentrationen av vrak finns samlade inom ett område som är cirka fem kvadratkilometer stort. Området är utmärkt med en röd ring på kartan och ligger ungefär 20 distansminuter väster om Måseskär.

Hur många fartyg rör det sig om?

Man har hittat 13 vrak i det område som är avgränsat, och ytterligare 15 i närheten.

Vad är det för typ av fartyg?

De flesta är krigsfartyg från andra världskriget. Det rör sig om relativt små fartyg som inte tar så mycket last. Några av dem är passagerarfartyg och handelsfartyg som kan ha använts för transport av material.

När sänktes fartygen?

Efter andra världskriget, de flesta av fartygen sänktes 1946.

Varför sänktes fartygen?

Efter andra världskriget fanns det ett stort antal fartyg i norra Tyskland som hade beslagtagits av de allierade. Både örlogs- och handelsfartyg. Många av dem var i dåligt skick eller skadade och därför utan värde. De användes därför i de dumpningsoperationer som utfördes av de allierade 1946-1947. Lastrummen på fartygen fylldes med konventionell och kemisk ammunition, bogserades eller gick för egen maskin ut till djupområden i Skagerrak där de sedan sänktes.

Vad vet vi om innehållet i fartygen?

De uppgifter som finns om innehållet är motstridiga, men vi vet att åtminstone 170 000 ton kemiska stridsmedel dumpades i Skagerrak under den här tidsperioden. Den största delen ligger förmodligen på större djup utanför Norge, men resultat från studierna utförda i vrakområdet väster om Måseskär visar på att det även fanns kemiska stridsmedel i lasten på de fartyg som sänktes utanför Måseskär. Det kan även ha funnits konventionell ammunition i lasten, och mindre mängder olja.

På vilket djup ligger vraken?

Mellan 140 och 280 meter.

Hur förvarades de kemiska stridsmedlen?

De kemiska stridsmedlen fanns främst i olika typer av granater eller bomber, ämnade att avfyras från artilleri eller släppas från flygplan. Inför dumpningsoperationerna hade tändhattarna i krigsmaterialet monterats bort, för att undvika risken för explosion. Stridsmedlen var i vissa fall även lagrade i andra typer av behållare, till exempel oljetrummor.

Vet vi något om hur fiskens hälsa påverkas av kemiska stridsmedel?

Vi vet inte i dag hur kemiska stridsmedel påverkar fisken i de låga halter som vi hittat.

Var finns mer information om Måseskärsvraken?

I Sjöfartsverkets rapport Miljörisker i sjunkna vrak II kan du läsa mer om Måseskärsvraken.

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utfördes en undersökning i ett dumpningsområde utanför Måseskär där fartyg lastade med kemiska stridsmedel sänktes efter andra världskriget. Studien innebar fiske efter fisk och skaldjur under 2016 och 2017 i närheten av dessa vrak och analyser av fångsten. I rapporten Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition redovisas studiens resultat.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Farliga ämnen Vrak