HaV besöker Vietnam

På inbjudan från ambassaden i Hanoi deltog HaV på Vietnams internationella vattenvecka den 4-8 mars 2018. HaV:s representanter gjorde också ett studiebesök till kustområdet i Nha Trang, där en kraftig tyfon 2017 slog ut infrastrukturen för turistnäring och marina skyddsområden.

På möten i Hanoi diskuterades möjligheterna till framtida samarbete mellan Vietnam och Sverige när det gäller vatten- och havsförvaltning. Det handlar bland annat om havsplanering, marina skyddsområden och hållbar vattenkraft, samt att hitta nya lösningar på de problem som uppstår på grund av klimatförändringar. 

Vid ett möte med naturresurs- och miljöministern Tran Hong Ha välkomnades Sveriges tankar om ett framtida samarbete inom vattenresursförvaltning. På mötet framfördes förhoppningar om att svenska partners och myndigheter från Vietnam ska få möjlighet att diskutera vilka sakfrågor som samarbetet kan bygga på. År 2019 är det 50-årsjubileum för vänskapsförhållandena mellan Vietnam och Sverige, och miljöminister Ha hoppas att båda länderna redan i år kan ta fram specifika samarbetsinsatser när det gäller förvaltningen av naturresurserna och skyddet av miljön.

Vid vattenveckan arrangerade HaV och Vietnam en gemensam session om hur man kan tillämpa HaVs ”källa till hav strategi (S2S)” under den närmaste treårsperioden. Intresset var stort för att lära mera om hur strategin skulle kunna tillämpas i några av de större flodsystemen i Vietnam.

Här är ett vietnamesiskt TV-inslag med HaV:s GD Jakob Granit och Sveriges klimatambassadör Lars Ronnås.(ca 8 min in i inslaget): 

Varför deltar vi här?

Vietnams internationella vattenvecka är ett av de globalt inriktade förberedande vattenkonferenserna inför World Water Forum i Brasilien. Det handlar främst om att hitta lösningar på de växande problemen med vattenförsörjning till snabbt växande städer och motverka de problem som uppstår på grund av klimatförändringar.

Vi hoppas uppnå:

  • Kontakter och partnerskap med globala vattenorganisationer som är en viktig del inför det nya globala program vi ska ta fram.
  • Stärka våra kontakter och samarbeten med Brasiliens och Vietnams vattenförvaltande myndigheter.
  • Ökad kunskap och kompetens inom området koordinerad förvaltning från källa till hav med fokus på vattenkvalitet i ett utvecklingssammanhang.

Aktiviteterna sker inom ramen för HaV:s Globala program och bilaterala anslag där en viktig utgångspunkt är att visa på de möjligheter som finns, samt lära av varandra, för att nå en mer integrerad och holistisk förvaltning av vatten- och havsresurserna. Genom det Globala programmet och de bilaterala anslaget kan HaV utveckla samarbeten och partnerskap med andra aktörer och organisationer och gemensamt öka medvetenhet och kompetens.

Publicerad: 2019-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion