Hav i balans samt levande kust och skärgård

Här hittar du de stöden och bidragen som bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Bidrag
Bidrag Ansvarig
Anslag till friluftsliv Övriga organisationer
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Övriga organisationer
Baltic sea conservation foundation Övriga organisationer
Baltic Waters 2030 Övriga organisationer
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt Naturvårdsverket
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. Naturvårdsverket
Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen
BSAP-fonden Övriga organisationer
EU:s miljöprogram LIFE Naturvårdsverket
Fiskeavgiftsmedel Länsstyrelsen,
Havs- och vattenmyndigheten
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet Jordbruksverket
Hållbart fiske- investeringar ombord Länsstyrelsen
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser Länsstyrelsen
Ideella organisationer Naturvårdsverket
Interregprogrammet Regionen
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten Naturvårdsverket
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk Naturvårdsverket
Jordbrukarstöd Länsstyrelsen
Lokalt ledd utveckling genom Leader Jordbruksverket
Marin energiomvandling Energimyndigheten
Naturbonusen Övriga organisationer
Nordiskt samarbete Övriga organisationer
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Övriga organisationer
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald Länsstyrelsen
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet Jordbruksverket
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp Jordbruksverket
Stöd till innovation (EIP) Jordbruksverket
Svensk Vatten Utveckling (SVU) Övriga organisationer
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion