Bilateralt miljö- och klimatsamarbete

Bland annat Brasilien, Kina, Ryssland och Sydafrika är strategiskt viktiga länder inom miljö- och klimatområdet, som vi har bilateralt samarbete med.

Vad är det bilaterala samarbetet?

Miljöproblemen är gränsöverskridande och för att Sverige ska kunna uppnå flera av sina miljömål och internationella åtaganden krävs samarbete mellan länder. Vi bidrar med våra erfarenheter och kunskaper för att nå en bättre havs- och vattenmiljö. Havs- och vattenmyndigheten är en av fyra myndigheter som samarbetar inom anslaget. Övriga är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI

Syftet med det bilaterala samarbetet är att

  1. utbyta erfarenheter på miljöförvaltningsområdet
  2. stödja genomförandet av åtaganden gjorda inom EU eller i det internationella konventionsarbetet
  3. driva svenska kärnfrågor
  4. bygga allianser
  5. skapa förståelse för varandras positioner i internationella förhandlingar.

Samarbetet är en del av Sveriges miljöpolitik och sker inom ramen för regeringens policy för global utveckling (PGU).

Varför just dessa länder?

Regeringen har pekat ut bland annat BRIICS-länderna som prioriterade för bilateralt samarbete. BRIICS står för Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika, länder med stora ekonomier och hög miljöpåverkan. Vårt arbete riktas också mot Vietnam där vi har lång erfarenhet och goda kontakter med myndigheter. USA är också ett viktigt strategiskt land för oss att samarbeta med inom det globala havsmiljösamarbetet. Vårt samarbete med länder i Västra Indiska Oceanen är nära kopplat till vårt internationella utvecklingssamarbete.

Världskarta med markering vid Ryssland, Kina, USA, Brasilien, Sydafrika, västra Indiska oceanen och Vietnam.

HaV:s bilaterala samarbeten under 2018.

Vad gör vi?

Vi har framförallt samarbete inom områdena

  • Koordinerad förvaltning från källa till hav
  • Havsförvaltning med fokus havsplanering
  • Miljöövervakning.

Årsrapport för miljö- och klimatsamarbete

I rapporten Miljö- och klimatsamarbete med strategiska länder redovisar Naturvårdsverket samarbeten under 2019 med de stora ekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika (BRIICS) samt Vietnam och USA.

Havs- och vattenmyndigheten deltar i samarbetet tillsammans med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Östersjöstaternas råd.