Bilateralt miljö- och klimatsamarbete

Bland annat Brasilien, Kina, Ryssland och Sydafrika är strategiskt viktiga länder inom miljö- och klimatområdet, som vi har bilateralt samarbete med.

Vad är det bilaterala samarbetet?

Miljöproblemen är gränsöverskridande och för att Sverige ska kunna uppnå flera av sina miljömål och internationella åtaganden krävs samarbete mellan länder. Vi bidrar med våra erfarenheter och kunskaper för att nå en bättre havs- och vattenmiljö. Havs- och vattenmyndigheten är en av fyra myndigheter som samarbetar inom anslaget. Övriga är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI

Syftet med det bilaterala samarbetet är att

  1. utbyta erfarenheter på miljöförvaltningsområdet
  2. stödja genomförandet av åtaganden gjorda inom EU eller i det internationella konventionsarbetet
  3. driva svenska kärnfrågor
  4. bygga allianser
  5. skapa förståelse för varandras positioner i internationella förhandlingar.

Samarbetet är en del av Sveriges miljöpolitik och sker inom ramen för regeringens policy för global utveckling (PGU).

Varför just dessa länder?

Regeringen har pekat ut bland annat BRIICS-länderna som prioriterade för bilateralt samarbete. BRIICS står för Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika, länder med stora ekonomier och hög miljöpåverkan. Vårt arbete riktas också mot Vietnam där vi har lång erfarenhet och goda kontakter med myndigheter. USA är också ett viktigt strategiskt land för oss att samarbeta med inom det globala havsmiljösamarbetet. Vårt samarbete med länder i Västra Indiska Oceanen är nära kopplat till vårt internationella utvecklingssamarbete.

HaV:s bilaterala samarbeten.

HaV:s bilaterala samarbeten.

Vad gör vi?

Vi har framförallt samarbete inom områdena

  • Koordinerad förvaltning från källa till hav
  • Havsförvaltning med fokus havsplanering
  • Miljöövervakning.

Årsrapport för miljö- och klimatsamarbete

Du kan läsa om alla samarbeten under 2020 i rapporten Miljö- och klimatsamarbete med strategiska länder från Naturvårdsverket. I samarbetena deltar Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, SMHI och Östersjöstaternas råd.

Rapport

Havets historia kan avgöra framtiden

Världens hav har förändrats oerhört över tid, och under de senaste decennierna har miljön försämrats kraftigt på flera sätt. För att vända utvecklingen och kunna ta hand om havet på ett bra sätt krävs kunskap om hur havsmiljön har ändrats över tid. Det visar en ny pilotstudie som RISE med partners genomfört på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Denna rapport presenterar resultaten av ett pilotprojekt med den övergripande frågeställningen: Hur kan kunskap om havets tidigare, mer naturliga, ekosystem tas tillvara för att stärka ekosystembaserad förvaltning?

On potential use of historical perspectives in Swedish marine management