Instruktion för myndigheten

Vi arbetar på regeringens uppdrag och i medborgarnas tjänst. Grunden för vårt ansvar finns att läsa i instruktionen för myndigheten. Här står bland annat att vi ska arbeta med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag.

Som förvaltningsmyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Självständig inom regeringens ramar

Alla myndigheter arbetar självständigt utifrån de mål- och budgetramar som regeringen bestämmer. I början på varje år kan myndigheterna få särskilda regeringsuppdrag, som beskrivs i regleringsbrevet.

I regleringsbrevet för 2021 går det att läsa om årets regeringsuppdrag.

Verksamhetsstrategi och årsredovisning

Fler prioriteringar och mål finns att läsa i vår verksamhetsstrategi.

Varje år ger vi ut en årsredovisning för att sammanställa vilka insatser som gjorts.

I samband med årsredovisningen lämnas också ett budgetunderlagPDF till regeringen, där vi gör en bedömning av de ekonomiska behoven för kommande tvåårsperiod.

Verkar för miljömålen

Vi ska bidra till att Sverige når riksdagens beslutade generationsmål - att vi lämnar över ett samhälle med lösta miljöproblem till nästa generation.

På samma sätt ska vi verka för att miljökvalitetsmålen nås. Vi har identifierat och definierat vilka av målen som är relevanta för vår verksamhet och integrerar nu åtgärdsarbetet tydligare i vår verksamhetsplanering.

Vi har även ett särskilt ansvar för att samordna uppföljningen av de tre miljömålen

Vision och värdeord

Havs- och vattenmyndigheten arbetar efter tre vägledande värdeord och en gemensam vision.

Dataskyddspolicy

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och vår egen dataskyddspolicy.

Kontakt

Reception: 010-698 60 00

Pressnummer: 010-698 64 00

Besöks- och leveransadress:
Gullbergs strandgata 15, 411 04 Göteborg

Postadress

Box 11930, 404 39 Göteborg

Fakturaadress 

Havs- och vattenmyndigheten 
FE 545 
838 74  Frösön 

HaV mottar helst fakturor elektroniskt, mer information finns på sidan Skicka faktura till HaV.

Bankgironummer 

199-6669 

Organisationsnummer 

202100-6420  

Momsregistreringsnummer (VAT) 

SE202100642001