Uppdrag

Uppdrag

På regeringens uppdrag, i medborgarnas tjänst

Vision

Vision

Levande hav, sjöar och vattendrag

Värdeord

Värdeord

Öppna, kompetenta, ansvarstagande

Strategi

Strategi

Verksamhetsstrategi för 2018-2020

Årsredovisning

Årsredovisning

HaV:s årsredovisning 2019

Miljömål

Miljömål

HaV jobbar främst med tre av Sveriges miljömål

Instruktion för myndigheten

Vi arbetar på regeringens uppdrag och i medborgarnas tjänst. Grunden för vårt ansvar finns att läsa i instruktionen för myndigheten. Här står bland annat att vi ska arbeta med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag.

Som förvaltningsmyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Självständig inom regeringens ramar

Alla myndigheter arbetar självständigt utifrån de mål- och budgetramar som regeringen bestämmer. I början på varje år kan myndigheterna få särskilda regeringsuppdrag, som beskrivs i regleringsbrevet.

I regleringsbrevet för 2020 går det att läsa om årets regeringsuppdrag.

Verksamhetsstrategi och årsredovisning

Fler prioriteringar och mål finns att läsa i vår verksamhetsstrategi för 2018-2020.PDF

Varje år ger vi ut en årsredovisning för att sammanställa vilka insatser som gjorts. Den senaste är årsredovisningen för 2019PDF.

I samband med årsredovisningen lämnas också ett budgetunderlagPDF till regeringen, där vi gör en bedömning av de ekonomiska behoven för kommande tvåårsperiod.

Verkar för miljömålen

Vi ska bidra till att Sverige når riksdagens beslutade generationsmål - att vi lämnar över ett samhälle med lösta miljöproblem till nästa generation.

På samma sätt ska vi verka för att miljökvalitetsmålen nås. Vi har identifierat och definierat vilka av målen som är relevanta för vår verksamhet och integrerar nu åtgärdsarbetet tydligare i vår verksamhetsplanering.

Vi har även ett särskilt ansvar för att samordna uppföljningen av de tre miljömålen

Vision och värdeord

Havs- och vattenmyndigheten arbetar efter tre vägledande värdeord och en gemensam vision.

Dataskyddspolicy

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och vår egen dataskyddspolicy.