Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation Regeringsuppdrag Årsredovisning

Vi arbetar för levande hav och vatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Vi arbetar på regeringens uppdrag och i medborgarnas tjänst. Grunden för vårt ansvar finns att läsa i instruktionen för myndigheten. Här står bland annat att vi ska arbeta med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag.

Som förvaltningsmyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Vår vision

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla

Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt.

Självständig inom regeringens ramar

Alla myndigheter arbetar självständigt utifrån de mål- och budgetramar som regeringen bestämmer. I början på varje år kan myndigheterna få särskilda regeringsuppdrag, som beskrivs i regleringsbrevet.

I regleringsbrevet för 2020 går det att läsa om årets regeringsuppdrag.

Verksamhetsstrategi och årsredovisning

Fler prioriteringar och mål finns att läsa i vår verksamhetsstrategi för 2018-2020.PDF

Varje år ger vi ut en årsredovisning för att sammanställa vilka insatser som gjorts. Den senaste är årsredovisningen för 2019PDF.

I samband med årsredovisningen lämnas också ett budgetunderlagPDF till regeringen, där vi gör en bedömning av de ekonomiska behoven för kommande tvåårsperiod.

Verkar för miljömålen

Vi ska bidra till att Sverige når riksdagens beslutade generationsmål - att vi lämnar över ett samhälle med lösta miljöproblem till nästa generation.

På samma sätt ska vi verka för att miljökvalitetsmålen nås. Vi har identifierat och definierat vilka av målen som är relevanta för vår verksamhet och integrerar nu åtgärdsarbetet tydligare i vår verksamhetsplanering.

Vi har även ett särskilt ansvar för att samordna uppföljningen av de tre miljömålen

Tre vägledande värdeord

Vi har även arbetat fram en värdegrund som ska vägleda oss i vårt arbete – vi ska vara öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning.

Dataskyddspolicy

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och vår egen dataskyddspolicy.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation Regeringsuppdrag Årsredovisning